Faktaark: Nøkkeltall i budsjettet for 2014

 

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2014 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 140,9 milliarder kroner, som er 1,9 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Inntektene utenom skatter og avgifter er økt med 2,1 milliarder kroner. Samtidig øker utgiftene samlet med om lag 1,1 milliarder kroner. Anslaget for de varige inntektene fra skatter og avgifter er satt ned med om lag 3 milliarder kroner.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte under­skuddet utgjør 2,8 prosent av anslått fondskapital Statens pensjons­fond utland ved inngangen til 2014.
  • Bruken av oljeinntekter øker med knapt 20 milliarder 2014-kroner fra 2013. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge endres det strukrurelle, oljekorrigerte underskuddet med 0,7 prosentenheter, mot 0,5 prosent­enheter i saldert budsjett. Den sterkere etterspørselsimpulsen fra budsjettet må ses i sammenheng med at anslaget for det strukturelle underskuddet for 2013 er nedjustert. For 2013 og 2014 sett under ett anslås denne budsjettimpulsen om lag som i fjor høst.
  • En reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 3,1 prosent, eller knapt 32 milliarder kroner. Utgiftsveksten anslås høyere enn i saldert budsjett, i hovedsak som følge av at utgiftene i 2013 ble lavere enn lagt til grunn. Den nominelle utgifts­veksten anslås til 6,2 prosent.
  • En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2013 til 2014 på 5,1 milliarder kroner. Kommunenes frie inntekter øker reelt med 3,2 milliarder kroner. Veksten i både samlede og frie inntekter er 0,4 milliarder kroner mindre enn anslått i saldert budsjett for 2014. Nedjusteringen må ses i sammenheng med et litt lavere anslag for inntektene fra skatt på alminnelig inntekt. De beregnede merutgiftene for kommune­sektoren som følge av befolkningsutviklingen er imidlertid også justert ned. Samlet sett er kommunenes handlingsrom i liten grad endret.

 

Tabell 1 Nøkkeltall i statsbudsjettet for 2014. Milliarder kroner, prosent og prosentpoeng

 

Saldert budsjett

Endring

Anslag nå

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

137,5

8,8

146,3

Strukturelt, oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

139,0

1,9

140,9

Forventet realavkastning (4%-banen), mrd. kroner

194,5

6,8

201,3

Avstand til 4%-banen, mrd. kroner

-55,5

-4,9

-60,4

Strukturelt, oljekorrigert underskudd i prosent av fondskapitalen

2,9

-0,1

2,8

Budsjettimpuls, prosentenheter1

0,5

0,2

0,7

Reell, underliggende utgiftsvekst, prosent

2,5

0,6

3,1

Overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond, mrd. kroner

324,5

10,8

335,4

1) Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge.
Kilde: Finansdepartementet.