Nr.:

24/2014

Dato:

14.05.2014

Kontakt:  

Finansdepartementets pressetelefon, Telefon +47 22 24 44 11

Endring av avgiftsfrie kvoter ved innførsel av alkohol og tobakk

Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl. - Hensikten med forslaget er å gi de reisende større valgfrihet, sier finansminister Siv Jensen. Endringen er foreslått å gjelde fra 1.juli 2014.

Regjeringen foreslår å åpne for at hele kvoten for tobakk (200 sigaretter eller 250 gram andre tobakkvarer og 200 blad sigarettpapir) kan byttes i inntil 1,5 liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobakk ikke benyttes, kan man ha med 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt. Som i dag kan brennevinskvoten byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter slik at man eksempelvis kan ta med 4,5 liter eller 6 flasker (0,75 liter) vin.

Forslaget gjelder både taxfree-butikker på ferjer og flyplasser og ved privat innførsel fra andre land. Finansdepartementet antar at forslaget vil gi en reduksjon i inntekten fra alkoholavgiftene, mens inntekten fra tobakkavgiften ventes å øke noe. På svært usikkert grunnlag er det anslått at inntektstapet utgjør rundt 100 millioner kroner påløpt og 80 millioner kroner bokført i 2014.

 

 

 

Se Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 2014 kapittel 6.