Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsgiveravgift

Dagens ordning med differensiert arbeidsgiveravgift må endres fordi EU-kommisjonen og EFTAs overvåkings­organ (ESA) har vedtatt nye retnings­linjer for regionalstøtte. De nye retnings­linjene gjelder fra 1. juli 2014. Revidert ordning ble notifisert til ESA i mars.

Rundt påsketider ble det også kjent at EU-kommisjonen vurderer å gi bestem­melser om sektordefinisjoner i de nye reglene for gruppeunntatt støtte (GBER), og at dette kan få betydning for sektorbegrensningene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Det er forventet avklaringer fra EU/EØS i slutten av mai. Finansdepartementet vil derfor legge fram en egen proposisjon med forslag til avgiftsvedtak og eventuell kompensasjon når spørsmålene om sektorbegrensningene er mer avklart i EU/EØS.

For nærmere omtale av den differensierte arbeidsgiveravgiften se Meld. St. 2 (2013-2014) kapittel 4.2.

Regjeringen foreslår å etablere en hjemmel for å offentliggjøre statsstøtte i form av redusert differensiert arbeidsgiveravgift.

For nærmere omtale av hjemmel for å offentliggjøre statsstøtte se Prop. 94 LS (2013-2014) kapittel 9.