Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Arbeidsmarkedstiltakene skal bidra til å redusere omfanget av langvarig ledighet og til at personer som i dag står utenfor arbeidslivet kan komme i arbeid. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot ledige og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i

  • avklaring av bistandsbehov
  • arbeidspraksis
  • opplæring
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • varige tiltak
  • arbeidsrettet rehabilitering.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak gir rom for å gjennomføre om lag 69 700 tiltaksplasser i 2014, hvorav rundt 57 700 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 12 000 plasser for ledige. I tillegg kommer 400 plasser knyttet til forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2014, kapittel 3.6.