Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er budsjettbalansen utenom inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal et oljekorrigert underskudd, slik det anslås i nysaldert budsjett, dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen er statsbudsjettet for 2014 i balanse.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er et mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigeres det for virkningen av konjunkturer på budsjettets inntekter og utgifter, og for enkelte andre forhold.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2014, kapittel 3.