Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektrisk kraft - avgift (elavgift)

Vanlig industri har i dag redusert sats (0,45 øre per kWh) for kraft til bruk i produksjonsprosesser, og energiintensive treforedlingsbedrifter som deltar i godkjent energieffektiviseringsprogram har fullt fritak for kraft til bruk i produksjonsprosesser. Disse ordningene er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som offentlig støtte fram til 30. juni 2014. Den reduserte satsen til industrien videreføres.

Regjeringen vil notifisere til ESA en videreføring av ordningen for treforedlingsindustrien. Inntil en eventuell godkjenning fra ESA foreligger må treforedlingsindustrien fra 1. juli 2014 betale elavgift med redusert sats. Dersom ESA godkjenner en videreføring med virkning fra 1. juli 2014 vil innbetalt avgift bli refundert.

For nærmere omtale, se Prop. 94 LS (2013–2014) punkt 7.