Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konkurranseevne

Konkurranseevnen for en næring karakteriserer dens evne til å overleve over tid. For at en næring som konkurrerer i et internasjonalt marked skal være lønnsom, må bedriftene i næringen hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Videre må næringen lykkes i konkurransen om arbeidskraften med andre norske næringer. Lønnsomheten påvirkes av en rekke forhold, herunder kostnadene. Et høyt lønnsnivå betyr ikke svak konkurranseevne overfor utlandet hvis lønnsevnen er god som følge av høy produktivitet.

En økonomi med vekst og omstilling vil normalt være preget av ulik utvikling i konkurranseevnen mellom enkeltnæringer. Utviklingen i en bedrifts eller nærings konkurranseevne kan derfor ikke uten videre brukes til å trekke slutninger om utviklingen i konkurranseevnen til et helt land. En bedring i en nærings konkurranseevne, for eksempel som følge av at myndighetene endrer rammevilkårene for næringen, kan gi en dårligere samlet ressursutnyttelse, og dermed ikke bedre konkurranseevne i norsk økonomi samlet sett.