Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Landbruksbeskatning - gjennomgang av skatteregler

Regjeringen følger i revidert nasjonalbudsjett opp Stortingets anmodning om å gjennomgå skatteregelverket for bønder i lys av fjerningen av arveavgiften fra 2014.

Jordbruket er en sterkt subsidiert næring, og skatte- og avgiftssystemet inneholder en rekke særregler som innebærer at bønder betaler lavere skatt enn andre selvstendig næringsdrivende. I 2014 kommer generelle lettelser i inntektsskatten, formuesskatten og startavskrivninger for maskiner mv. bøndene til gode. Fjerningen av arveavgiften gir dessuten en stor fordel ved generasjonsskifte.

I motsatt retning trekker nye regler for verdsetting av jordbruks- og skogbrukseiendommer ved arv og gave, som blant annet reduserer avskrivningsgrunnlaget og skjermingsgrunnlaget i forhold til tidligere. Det vil gi noe lavere fradrag i årene etter at et generasjonsskifte er gjennomført.

Endringene som er innført i 2014, må sees i sammenheng. Anslagsvis 2-3 prosent av de aktive gårdsbrukene vil skifte eier ved arv eller gave årlig. Derfor vil flertallet av bønder i mange år framover ikke bli berørt av disse innstrammingene, men bare av skattelettelser. Finansdepartementets beregninger viser at bøndene som gruppe får en netto skattelettelse i 2014 og kommer om lag uendret ut over tid. Disse anslagene gjelder for bøndenes samlede inntekt og formue. For selve jordbruksvirksomheten blir det en viss netto innstramming over tid.

For nærmere omtale, se Meld. St. 2 (2013-2014), punkt 4.3.