Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleums-virksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til 116 900 millioner kroner i 2014. Dette er en netto økning på 3 700 millioner kroner fra saldert budsjett 2014. Økningen skyldes hovedsakelig høyere prisforutsetninger og høyere salg fra SDØE-porteføljen enn tidligere lagt til grunn.

Anslaget for driftsinntekter er økt med 11 500 millioner kroner, til 190 800 millioner kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2014 anslått til 650 kroner for 2014. I Nasjonalbudsjettet for 2014 var oljeprisen anslått til 600 kroner per fat.

Anslaget for investeringer er økt med 8 000 millioner kroner, til 38 000 millioner kroner.

Les mer om de oppdaterte anslagene for SDØE i omtalen under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440.