Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte.

Nasjonalregnskapet gir også tall for sysselsatte personer. Antall sysselsatte personer i nasjonalregnskapet avviker fra antall sysselsatte gitt ved AKU. Dette blant annet fordi ikke-bosatte personer som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsaktivitet er inkludert i nasjonalregnskapet, men ikke i AKU.

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 722 000 personer i 2013, en økning på 33 000 personer, eller 1,2 prosent, fra året før. Det anslås en oppgang i sysselsettingen på om lag 23 000 personer, eller 0,8 prosent fra 2013 til 2014.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2014, kapittel 2.4.