Et budsjett for omstilling

Kronikk av finansminister Siv Jensen

Regjeringen legger i dag fram Revidert nasjonalbudsjett for 2015. Budsjettet er godt tilpasset utfordringene norsk økonomi nå møter. Vi gjennomfører tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst og nye arbeidsplasser.

Det kraftige fallet i oljeprisen har bremset veksten i norsk økonomi. Det er tegn til økende arbeidsledighet, særlig på Sør- og Vestlandet. Selv om den ledigheten vi ser så langt ikke er spesielt høy sammenliknet med vår egen historie eller andre land, skaper den utrygghet for familiene som rammes. Utviklingen de siste månedene kan også være et signal om at utslaget i norsk økonomi og arbeidsliv blir sterkere enn det vi har sett så langt. Derfor prioriterer regjeringen å styrke arbeidsplassenes konkurransekraft og å skape nye, trygge arbeidsplasser.

Fallet i oljeinntektene vil stille vår evne til omstilling på prøve. Fremover vil drahjelpen fra aktiviteten i Nordsjøen bli svakere enn det vi har vært vant til. Norsk økonomi er på vei mot en ny normal, selv om olje- og gassnæringen likevel vil være svært viktig for Norge i mange år fremover.

Den økonomiske politikken svarer på de utfordringene vi står overfor. Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk og holder orden i økonomien. Lavere rente gir drahjelp til norsk økonomi. Svakere kronekurs bedrer konkurranseevnen og støtter opp under næringslivets evne til omstilling. Moderasjonen vi har sett i årets lønnsoppgjør trekker i samme retning og demper utslagene i produksjon og sysselsetting. Partene i arbeidslivet har vist ansvar så langt i årets oppgjør.

Regjeringens politikk støtter opp under økonomisk vekst uten å sette kronekursen på spill. Budsjettet for 2015 gir et bidrag til innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester som svarer til ½ pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Slik bidrar statsbudsjettet også til å motvirke arbeidsledighet.

Prioriteringene i budsjettet er viktig for å skape gode og trygge arbeidsplasser. Regjeringen satser på innovasjon, kunnskap og lønnsom infrastruktur, som kan bidra til å styrke vekstevnen i fastlandsøkonomien. Skattenivået er på vei ned. Det legger til rette for økt arbeidsinnsats og bedret konkurranseevne. Store omstillingsprosesser er igangsatt for å gjøre staten bedre og mer effektiv. Regjeringen har også fått gjennom­slag for endringer i arbeids­miljøloven som øker fleksibiliteten i arbeids­markedet.

Budsjettet vi vedtok i fjor høst inneholdt en rekke tiltak som letter omstillingene i økonomien og bidrar til vekst. I revidert budsjett forsterkes denne politikken. Regjeringen foreslår nå flere tiltaksplasser for arbeidsledige og å utvide permitterings­ordningen. Bevilgningene til investeringer og utbedringer på en rekke riksveistrekninger som har dårlig standard eller har vært utsatt for flom og ras, økes. Samtidig styrker Regjeringen innsatsen på enkelte viktige områder, herunder den humanitære bistanden til Syria, strategien mot barnefattigdom og kommune­økonomien.

Regjeringens økonomiske politikk svarer på de utfordringene vi står overfor på kort og på lang sikt. Budsjettet for 2015 støtter opp under aktiviteten i norsk økonomi. Samtidig er to regjeringsperioder med rød-grønn reformtørke over. Regjeringen gjennomfører tiltak som kan øke vekstevnen i økonomien og legge til rette for nye, trygge arbeidsplasser i årene framover. På den måten både styrker og trygger vi velferden.