Revidert budsjett på 1-2-3

Den økonomiske politikken:

 • Bruken av oljeinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på budsjettet. Dette underskuddet anslås nå til i underkant av 170 milliarder kroner, om lag 5 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjettet.
 • Budsjettimpulsen anslås til ½ pst. av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Det er samme budsjettimpuls som det ble lagt opp til i fjor høst. Høyere underskudd i fjor er forklaringen på at impulsen er uendret, selv om underskuddet i år går litt opp.
 • I Nasjonalbudsjettet 2015 varslet vi at vi måtte regne med stigende ledighet i 2015. I revidert nasjonalbudsjett anslår vi en arbeidsledighet (AKU) på 4,0 for 2015 og 4,1 i 2016.
 • Partene har i årets lønnsoppgjør opptrådt ansvarlig og sett hen til den økonomiske situasjonen i sine forhandlinger. Lønnsveksten anslås nå til 2,7 prosent, vesentlig lavere enn anslaget fra sist høst som var 3,3 prosent.

Viktige endringer:

 • I revidert budsjett foreslår Regjeringen tiltak som letter omstillingene i arbeidsmarkedet. Staten dekker en større del av utgiftene til permittering, og permitteringsperioden forlenges fra 26 til 30 uker. I tillegg øker tiltakene for ordinære arbeidsledige med 1000 plasser i annet halvår.
 • Regjeringen foreslår å tilføre kommunesektoren 1,1 milliarder kroner ekstra i frie inntekter for 2015.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgning til investeringer og utbedringer på en rekke riksvegstrekninger med 255 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke den humanitære bistanden til Syria og nabolandene med 250 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en tiltakspakke mot terror på 129 millioner. Den omfatter 35 nye stillinger til arbeid med fremmedkrigere og forebygging av radikalisering, en tilskuddsordning for kommuner som vil drive med forebygging og økte ressurser til politiets beredskap.
 • Regjeringen har nylig lagt frem en strategi mot barnefattigdom. Regjeringen følger opp med 106 millioner kroner til både nye tiltak og styrking av eksisterende arbeid.
 • Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til kommunale utleieboliger. Dette vil både komme lavinntektsfamilier til gode og bidra til kommunenes bosetting av flykninger.
 • På grunn av økt etterspørsel foreslår vi å øker bevilgningen til moms-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 25 millioner kroner.
 • Regjeringen vil bevilge 21 millioner kroner til skip til Frontex og andre tiltak i Middelhavet.

Endringer i skatte- og avgiftsreglene:

 • Regjeringen endrer overgangsreglene for uføre slik at flere omfattes av overgangsreglene, og de som allerede omfattes, vil få et større skattefradrag.
 • Regjeringen foreslår raskere avskrivinger for vindkraftverk i Norge slik at avskrivningene er tilnærmet like gunstige som i Sverige
 • Fra 1. juli 2015 gjøres det endringer i avgiftene på drivstoff slik at biodiesel får en avgiftslettelse på 0,23 kroner per liter. Mineralsk autodiesel kommer uendret ut.
 • Regjeringen foreslår at Stortingets vedtak om miljøavgift på plast- og papirposer oppheves.
 • Regjeringen foreslår å øke elavgiften med 0,5 øre per kilowattime fra 1. juli 2015. For en gjennomsnittlig bolig er strømkostnaden anslått å øke med om lag 100 kroner inklusiv merverdiavgift.
 • Etter at ESA har godkjent merverdiavgiftsfritak for elbiler vil Regjeringen iverksette fritak for leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier senest 1. juli 2015.
 • Regjeringen foreslår at det i nytt regelverk for kassasystemer stilles krav til kassasystemers oppbygning og funksjonalitet. Reglene medfører at leverandører av kassasystemer etter 1. januar 2017 bare skal kunne tilby kassasystemer som oppfyller de krav som er stilt i regelverket. For å legge til rette for en utfasing av eksisterende systemer skal nye systemer være på plass fra 1. januar 2019.
 • Regjeringen har satt i gang en reform for å få en bedre og mer effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten er en svært viktig del av denne reformen. I tillegg til de 27 kontorene Skatteetaten har foreslått at oppgavene samles på. foreslår Regjeringen at det i tillegg etableres kontorer på Finnsnes, Voss, Lyngdal, Eid, Røros og Leira. Kontoret i Kristiansund skal styrkes med flere arbeidsplasser. Arbeidsgiverkontrollen styrkes med 59 årsverk fra dagens nivå.