Nøkkeltall i budsjettet for 2015

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2015 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 168,8 milliarder kroner, som er 5,1 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Den viktigste årsaken til budsjett­svekkelsen er at skatte- og avgiftsinntektene har utviklet seg svakere enn ventet. En svakere underliggende utvikling i norsk økonomi og i foretakenes overskudd trekker inntektene ned. Bidraget fra bilavgiftene er også redusert, i hovedsak på grunn av økt salg av elbiler.
  • Bruken av olje- og fondsinntekter øker med 18,4 milliarder 2015-kroner fra 2014. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet å øke med ½ prosentenhet, det samme som ble anslått i Nasjonalbudsjettet 2015.
  • Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2,8 prosent, eller 30 milliarder kroner, mot 2,5 prosent i saldert budsjett. Den nominelle utgifts­veksten anslås til 5,4 prosent.
  • Det strukturelle, oljekorrigerte under­skuddet er 88,4 milliarder kroner under forventet realavkastning av Statens pensjons­fond utland, og utgjør 2,6 prosent av anslått fondskapital ved inngangen til 2015.
  • Regjeringen foreslår å tilføre kommunene 1,1 milliarder kroner i frie inntekter. Dermed er kommunene lite påvirket av at skatte­inntektene har falt. Real­veksten i kommunenes samlede inntekter anslås til knapt 8,9 milliarder kroner, mens realveksten i frie inntekter anslås til 6,0 milliarder kroner.

Nøkkeltall for budsjettets stilling. Anslag for 2015 gitt på ulike tidspunkt.1 Mrd. kroner

 

 

NB15

Endring

Saldert

Endring

RNB15

Oljekorrigert underskudd

174,2

0,0

174,2

6,7

180,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

163,7

0,0

163,7

5,1

168,8

Forventet realavkastning (4%-banen)

221,8

0,0

221,8

35,4

257,2

Avstand til 4%-banen

-58,1

0,0

-58,1

-30,3

-88,4

Memo (prosentpoeng):

         

Budsjettimpuls2

½

0,0

½

0,0

½

Reell, underliggende utgiftsvekst

2,3

0,2

2,5

0,3

2,8

1) Nasjonalbudsjettet 2015 (NB15), Saldert budsjett for 2015 vedtatt av Stortinget høsten 2014 (saldert) og Revidert nasjonalbudsjett 2015 (RNB15).
2) Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positivt tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Impulsen i 2015 er 0,56 angitt med to desimaler.