Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsledighet

I 2014 utgjorde AKU-ledigheten og den registrerte ledigheten henholdsvis 3,5 og 2,8 prosent av arbeidsstyrken. AKU-ledigheten økte noe gjennom høsten 2014 og inn i inneværende år, til 4,1 prosent i 1. kvartal, mens den registrerte ledigheten har holdt seg relativt stabil siden mai i fjor. På årsbasis anslås AKU-ledigheten til 4 prosent i 2015 og 4,1 pst. i 2016, mens den registrerte ledigheten anslås til 2,9 prosent i år.

Arbeidsledigheten i Norge måles ved to kilder. Statistisk sentralbyrå måler arbeidsledige i arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU er en utvalgsundersøkelse, og hver måned spørres et representativt utvalg av befolkningen om sin tilknytning til arbeidsmarkedet. Fordi man generaliserer for en populasjon på grunnlag av svar fra et utvalg og som følge av frafall er usikkerheten stor. AKU-tallene svinger mer fra måned til måned enn de for registrerte ledige. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige i AKU, kreves det at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene.

Det andre målet for arbeidsledighet er antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Personer som søker inntektsgivende arbeid, registreres som arbeidsledige hos NAV hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne søke om dagpenger må en arbeidsledig person registrere seg som arbeidssøker hos NAV.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 2.4