Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalprodukt

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge anslås å øke med 1¼ prosent i 2015 og rundt 2 prosent i 2016, målt i faste priser.

BNP er et mål for den samlede verdiskapingen i et land. Ved internasjonale sammenlikninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraft.

BNP måler bare én side ved det som ofte kalles livskvalitet. For en grundig drøfting av dette vises til Perspektivmeldingen 2013.

BNP for Fastlands-Norge måler verdiskapingen i fastlandsøkonomien, det vil si BNP fratrukket verdiskapingen i petroleumsvirksomheten og utenriks sjøfart. Ved analyser av konjunkturutviklingen holdes oljevirksomheten og utenriks sjøfart vanligvis utenom, blant annet fordi produksjonen i disse sektorene i liten grad påvirker behovet for arbeidskraft.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 2.2