Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Hydrogen - CO2-avgift

Regjeringen foreslår fritak for CO2-avgift fra 1. juli 2015 for hydrogen i naturgass og LPG. Hydrogen gir ikke utslipp av CO2. Fritaket gir et årlig provenytap på om lag 11 millioner kroner. Provenytapet anslås til 5,5 millioner kroner påløpt og 4,5 millioner kroner bokført i 2015.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014–2015) kapittel 7