Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Kommuneøkonomien

Kommunene har et viktig ansvar for å sikre et godt velferdstilbud i hele landet. Barnehager, skole, primærhelsetjenester, pleie- og omsorgstjenester og barnevern er viktige velferdstjenester som kommunene har ansvar for.

Den økonomiske virksomheten i kommunesektoren styres i første rekke ved de inntektsrammene som Stortinget fastsetter. Kommuner og fylkeskommuner har selv ansvar for å tilpasse sin ressursbruk og tjenesteproduksjon til de fastsatte inntektsrammene, gitt gjeldende lover og regelverk. Det innebærer at kommunene og fylkeskommunene må foreta nødvendige prioriteringer mellom de ulike oppgavene og utnytte ressursene effektivt. Samtidig har staten et overordnet ansvar for at det er samsvar mellom de oppgaver som kommunesektoren pålegges, og de ressurser som gjøres tilgjengelige.

Kommuner og fylkeskommuner finansieres i hovedsak av skatteinntekter, bevilgninger over statsbudsjettet og gebyrer (brukerbetaling). Bevilgningene over statsbudsjettet gis dels som rammetilskudd, og dels som øremerkede tilskudd. Skatteinntektene og rammetilskuddet fra staten omtales som frie midler, ettersom kommunene og fylkeskommunene fritt kan disponere over dem så lenge lovpålagte oppgaver gjennomføres på en forsvarlig måte. Øremerkede tilskudd er bundet til særskilte formål. Gebyrene er innbyggernes egenbetaling for spesifikke tjenester. De frie inntektene anslås å utgjøre om lag tre firedeler av kommunesektorens samlede inntekter i 2015.

Regjeringen foreslår at kommunesektoren tilføres 1,1 milliarder kroner i økte frie inntekter over rammetilskuddet i forbindelse med revidert budsjett. Av dette er 400 millioner kroner en kompensasjon for lavere anslåtte skatteinntekter som følge av uførereformen.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter fra 2014 til 2015 anslås til knapt 8,9 milliarder kroner. Det er 0,2 milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Realveksten i de frie inntektene anslås til 6,0 milliarder kroner, som er en oppjustering med 0,4 milliarder kroner siden saldert budsjett.

I kommuneproposisjonen for 2016 varsler Regjeringen en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på mellom 6 og 7 milliarder kroner. Det legges opp til at mellom 4½ og 5 milliarder kroner av veksten kommer i form av frie inntekter. Regjeringen legger opp til at fylkeskommunene får 0,5 milliarder kroner av denne veksten. Innenfor veksten i de frie inntektene begrunnes 0,4 milliarder kroner med satsing på rusfeltet, 0,2 milliarder kroner med satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 0,2 milliarder kroner med opprustning av fylkesvegnettet og 0,4 milliarder kroner med fleksibelt barnehageopptak.

Den signaliserte inntektsveksten legger til rette for styrking av det kommunale tjenestetilbudet, både i omfang og kvalitet. I tillegg er det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren tar ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Regjeringen har klare forventninger til at det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering.

En nærmere omtale av kommuneøkonomien er gitt i kapittel 3.3 i Revidert nasjonalbudsjett 2015.

Se også pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet