Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Konserninterne overføringer

Regjeringen foreslår å endre reglene for konserninterne overføringer slik at de i større utstrekning kan benyttes i grenseoverskridende situasjoner. For å sikre at skattegrunnlag ikke går tapt ved en slik utvidelse, foreslås en kobling til reglene om utflyttingsskatt i skatteloven § 9-14. Det betyr at det kan gis en sju års nedbetalingsperiode for gevinstbeskatningen.

Det vises til nærmere omtale i Prop.120 LS (2014-2015) kapittel 12