Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjonsytelser - opplysningsplikt

Regjeringen foreslår at opplysninger om utbetalinger av ytelser etter individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og individuelle pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS), og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven skal gis etter reglene i a-opplysningsloven.

Det vises til nærmere omtale i Prop.120 LS (2014-2015) kapittel 15