Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Poseavgift

Stortinget har vedtatt å innføre en avgift på poser av plast og papir. I høringen ble det avdekt mange problemer med en slik avgift, og det ble varslet at regjeringen ville komme tilbake til saken i revidert budsjett. En kan ikke gi en avgift på poser en miljøfaglig begrunnelse og Regjeringen foreslår derfor å oppheve vedtaket.

For nærmere omtale, se Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 3