Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til 89 400 millioner kroner i revidert budsjett for 2015, en netto reduksjon på 26 000 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2015. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere inntekter som følge av et fall i olje- og gassprisene.

Anslaget for driftsinntekter er redusert med 36 500 millioner kroner, til 152 300 millioner kroner.

Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2015 anslått til 480 kroner for 2015. I Nasjonalbudsjettet for 2015 var oljeprisen anslått til 650 kroner per fat.

Anslaget for SDØEs investeringer er redusert med 9 000 millioner kroner, til 29 000 millioner kroner i 2015.

Les mer om de oppdaterte anslagene for SDØE i omtalen i Prop. 119 S (2014-2015) under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440.