Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteoppkreving

Regjeringen vil overføre ansvaret for skatteoppkrevingen fra de kommunale skatteoppkreverkontorene til Skatteetaten, jf. omtale i Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 14 og egen pressemelding.

Skatteoppkrevingen er i dag organisert på 288 kommunale kontorer, der 60 prosent bare bruker to årsverk eller mindre på disse oppgavene. Dette er et fornuftig effektiviseringstiltak, gir økt likebehandling og bedre rettsikkerhet. Det viktigste er likevel at det er avgjørende å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

Skattedirektoratet har utredet og foreslått en fremtidig organisering. Forslaget har vært på høring. Alle høringsinstansene som ikke har oppgaven i dag støtter tiltaket.

Regjeringen foreslår å samle oppgaven på 33 kontorer, samtidig som arbeidsgiverkontrollen styrkes med 59 årsverk fra dagens nivå. I tillegg til de 27 kontorene som Skatteetaten har foreslått, og som var en del av høringen, foreslår regjeringen at det i tillegg etableres kontorer på Finnsnes, Voss, Lyngdal, Eid, Røros og Leira. Regjeringen vil også styrke kontoret i Kristiansund med flere arbeidsplasser.

Sammen med overføringen av forvaltningen av særavgifter og innkreving av toll og avgifter fra Toll- og avgiftsetaten, innebærer dette at Skatteetaten får et helhetlig ansvar for skatte- og avgiftsforvaltningen.

Se også Særavgifter, Toll- og avgiftskrav – innkreving og Dokumentavgift