Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 747 000 personer i 2014, en økning på 30 000 personer, eller 1,1 prosent, fra året før. Det anslås en oppgang i sysselsettingen på om lag 17 000 personer, eller 0,6 prosent fra 2014 til 2015. Mye av veksten i sysselsettingen de siste årene har kommet i form av økt arbeidsinnvandring.

Det er flere kilder for sysselsetting. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer. I nasjonalregnskapet inngår bosatte personer, personer på korttidsopphold som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet og utlendinger i norsk utenriks sjøfart.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) defineres sysselsettingen som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte. I 2014 utgjorde AKU-sysselsettingen 2637000 personer.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2015, avsnitt 2.4