Revidert budsjett på 1-2-3

Den økonomiske politikken

 • Bruken av olje- og fondsinntekter måles ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette underskuddet anslås nå til knapt 206 milliarder kroner, som er drøyt 10 milliarder kroner høyere enn i budsjettet vedtatt i Stortinget i høst. Uttaket tilsvarer 2,8 prosent av kapitalen i statens pensjonsfond utland. Avstanden opp til 4-prosentbanen er 93 milliarder kroner.
 • Budsjettimpulsen anslås til 1,1 prosent av verdiskapingen i fastlandsøkonomien. Dette er 0,4 prosentenheter høyere enn saldert budsjett. Impulsen er blant de høyeste så lenge handlingsregelen har ligget til grunn for finanspolitikken og er tilpasset en krevende konjunktursituasjon.
 • I Nasjonalbudsjettet 2016 varslet vi at vi måtte være forberedt på en ytterligere økning i arbeidsledigheten. I revidert budsjett anslår vi en arbeidsledighet (AKU) på 4,7 prosent i 2016 og 4,6 prosent i 2017. Den registrerte ledigheten anslås til 3,2 prosent i 2016 og 3,3 prosent i 2017.

 • Sør- og Vestlandet er i en krevende situasjon med økt ledighet og fall i sysselsettingen. I andre deler av landet har utviklingen vært langt mer positiv, med nedgang eller liten endring i ledigheten. For landet sett under ett steg sysselsettingen i fjor, og ledigheten har vært ganske stabil siden i høst.
 • Den økonomiske politikken virker kraftig på økonomien og bidrar til å dempe konsekvensene av oljeprisfallet.
 • Konkurranseevnen til norsk næringsliv har bedret seg kraftig. Pengepolitikken bidrar gjennom rekordlav rente og svekket krone. Partene i arbeidslivet har bidratt til lavere lønnsvekst.
 • Finanspolitikken (tiltak over statsbudsjettet) bidrar aktivt for å holde veksten i produksjon og sysselsetting oppe.

Viktige endringer
 
Arbeidsledighet:

Regjeringen foreslår en rekke nye målrettede tiltak på Sør- og Vestlandet, som samlet utgjør over 900 millioner kroner. Blant annet: 

 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet.
 • Regjeringen foreslår en rekke engangstiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.
 • Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 50 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i helseforetakene. Midlene skal fordeles mellom Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til DEMO 2000 med 50 millioner kroner. Programmet støtter prosjekter i petroleumssektoren, og retter seg spesielt mot leverandørindustrien.
 • Regjeringen foreslår 1 000 flere tiltaksplasser for ledige i andre halvår.

 
Integrering: 

 • I revidert budsjett legges det til grunn 25 000 asylankomster i 2016. Det er en nedjustering fra 33 000 som var anslaget i saldert budsjett.
 • Utgiftene til innvandring og integrering øker likevel med 1,3 milliarder kroner. Økningen skyldes at bosettingen av flyktningene går raskere enn tidligere ventet. I tillegg er det nå flere enslige, mindreårige asylsøkere i omsorgssentrene.
 • Det er viktig at de som får opphold i Norge raskt kommer ut i arbeid og integreres i samfunnet. Derfor foreslår regjeringen 59 millioner kroner til målrettede integreringstiltak.
 • I tillegg videreføres ekstratilskuddene for bosetting av flyktninger i 2017, slik at flyktningene raskt skal kunne bosettes i kommunene.
 • Det skal bli mer lønnsomt for flyktninger å delta i arbeidslivet. Det innføres derfor et botidskrav på fem år for å motta kontantstøtte.

Skatte- og avgiftssaker:

 • Regjeringen foreslår at kommunene skal få adgang til å frita fritidseiendom for eiendomsskatt.
 • Regjeringen foreslår at eiendomsskattesatsen ved første gangs utskriving på bolig og fritidsbolig ikke kan settes høyere enn to promille.
 • Iverksettelsen av flypassasjeravgiften er utsatt med to måneder fra 1. april til 1. juni.
 • Regjeringen foreslår å la skattebegrensningene også gjelde for trinnskattens trinn 1 og 2, og ikke bare for skatt på alminnelig inntekt og trygdeavgift slik reglene er nå.
 • Regjeringen foreslår at det innføres et fritak for uttaksmerverdiavgift når næringsmidler/matvarer gis bort på veldedig grunnlag. Fritaket vil gjelde fra 1. juli 2016.
 • Regjeringen vil i forbindelse med budsjettet for 2017 komme tilbake med et forslag til en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.