Nøkkeltall i budsjettet for 2016

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2016 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 206 milliarder kroner, som er 10milliarder kroner høyere enn i saldert budsjett. Om lag halvparten av oppjusteringen skyldes lavere anslåtte strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra fastlands­økonomien som følge av svakere vekstutsikter for norsk økonomi. Det resterende skyldes økte utgifter og reduserte inntekter utenom skatter. Blant annet økes utgiftene med over 900 millioner kroner til nye, målrettede tiltak for å støtte opp under sysselsetting i områder som er særlig berørt av lavere oljepris. Utgiftene på innvandrings- og integreringsområdet økes med 1,3 milliarder kroner som følge av at bosettingen av flyktninger går raskere enn ventet. Videre er anslaget for statens utbytteinntekter satt ned med 1 milliard kroner.
  • Bruken av olje- og fondsinntekter øker med 34 milliarder 2016-kroner fra 2015. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, olje­korrigerte underskuddet å øke med 1,1 prosentenhet, opp fra 0,7 prosent­enheter i saldert budsjett. Vel 1/3 av oppjusteringen skyldes engangsinntekter i 2015, mens det resterende i hovedsak kan tilskrives økte utgifter og reduserte inntekter i 2016.
  • Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 3,5 prosent, eller drøyt 40 milliarder kroner, mot 3,2 prosent i saldert budsjett. Den nominelle utgifts­veksten anslås til 6,0 prosent.
  • Bruken av olje- og fondsinntekter i 2016 utgjør 2,8 prosent av kapitalen i Statens pensjons­fond utland ved inngangen til 2016. Avstanden opp til 4-prosentbanen anslås til 93 milliarder kroner.

Nøkkeltall for budsjettets stilling. Anslag for 2016 gitt på ulike tidspunkt.1 Mrd. kroner

 

NB16

Endring

Saldert

Endring

RNB16

Oljekorrigert underskudd

207,8

1,2

209,0

6,9

215,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

194,0

1,2

195,2

10,4

205,6

Forventet realavkastning (4%-banen)

281,0

0,0

281,0

17,4

298,4

Avstand til 4%-banen

-87,0

1,2

-85,8

-7,0

-92,8

Memo (prosentpoeng):

 

 

 

 

 

Budsjettimpuls2

0,7

0,0

0,7

0,4

1,1

Reell, underliggende utgiftsvekst

2,6

0,0

3,2

0,3

3,5

1) Nasjonalbudsjettet 2016 (NB16), Saldert budsjett for 2016 vedtatt av Stortinget høsten 2015 (saldert) og Revidert nasjonalbudsjett 2016 (RNB16).
2) Endring i strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Positivt tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt.