Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Lønnsvekst

Veksten i gjennomsnittlig årslønn anslås til 2,4 prosent i 2016. Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avtok veksten i gjennomsnittlig årslønn fra 3,1 prosent i 2014 til 2,8 prosent i 2015.

Finansdepartementet bruker vekst i gjennomsnittlig årslønn som mål på lønnsveksten i norsk økonomi. Årslønn beregnes av Statistisk sentralbyrå og er definert som lønnen en lønnstaker normalt vil motta i løpet av et kalenderår dersom vedkommende jobber full tid, ikke har fravær og ikke har betalt overtid. Årslønnen omfatter fastlønn inklusive etterbetalinger, feriepengetillegg, bonus og uregelmessige tillegg knyttet til arbeidets art, mens naturallønn, overtidslønn og sluttvederlag ikke er inkludert. Årslønn er det sentrale lønnsbegrepet i inntektsoppgjørene og benyttes også av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2016, avsnitt 3.4.2.