Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Permittering

Dagpenger under permittering er et virkemiddel for å hjelpe bedrifter og arbeidstakere gjennom en midlertidig periode med etterspørselsbortfall og mangel på oppdrag. Ordningen kan gi bedrifter mulighet til å holde på kompetent arbeidskraft gjennom en periode med midlertidige innskrenkninger. Samtidig må ordningen ikke bidra til å hindre en nødvendig omstilling. Av hensyn til mobiliteten i arbeidsmarkedet er det viktig at arbeidsgiverne grundig vurderer behovet for å holde på arbeidskraften.

På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å utvide perioden arbeidsgivere fritas fra lønnsplikt under permittering, og den tilsvarende dagpengeperioden permitterte kan få dagpenger, fra dagens 30 uker til i alt 49 uker i løpet av en 18 måneders periode. Regjeringen foreslår samtidig å innføre en ny, femdagers lønnspliktperiode for arbeidsgivere, som inntrer etter 30 uker. I en løpende permitteringsperiode på 52 uker, vil de permitterte da motta lønn under permittering i til sammen 15 dager (3 uker) og dagpenger i til sammen 49 uker i løpet av en 18 måneders periode.

Endringene foreslås å tre i kraft fra 1.juli. Bevilgningen til dagpenger under kap. 2541, post 70 foreslås økt med 45 millioner kroner i 2016 som følge av endringer i permitteringsregelverket. Den samlede effekten i 2017 er anslått til 95 millioner kroner.

Se også Arbeidsledighet – nye tiltak

Se også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.