Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Romanifolkets/taternes kulturfond

Romanifolkets/taternes kulturfond har ikke fått utbetalt tilskudd for 2015 og 2016. Stortinget har bedt om å bli orientert om status for saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016, jf. Innst. 16 S (2015–2016).

Lotteri- og stiftelsestilsynet undersøker stiftelsen som ledd i sitt tilsynsarbeid. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil avvente Stiftelsestilsynets vurderinger før det tas nærmere stilling til om tilskuddet kan utbetales, og eventuelt hvordan saken bør følges opp videre.

Departementet vil komme med en nærmere redegjørelse til Stortinget i Prop. 1 S (2016–2017).