Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet omtales gjerne som bruken av olje- og fondsinntekter i statsbudsjettet. Strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd er et mål for den underliggende utviklingen i det oljekorrigerte budsjettunderskuddet, når det korrigeres for konjunkturutviklingen, regnskapsomlegginger og enkelte andre forhold.

Handlingsregelen sier at bruken av olje- og fondsinntekter, målt ved det er det strukturelle underskuddet, over tid skal svare til forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland. Dette underskuddsbegrepet står således sentralt i vurderingene av budsjettpolitikken.

Endringen i det strukturelle underskuddet brukes som en enkel indikator på hvordan innretningen av finanspolitikken påvirker etterspørselen i økonomien.

Regjeringens forslag til budsjett for 2016 innebærer et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 205,6 milliarder kroner. Det er 10,4 mrd. kroner høyere enn anslått i saldert budsjett. Om lag hver åttende krone som brukes over offentlige budsjetter i 2016 vil hentes fra Statens pensjonsfond utland.

Bruken av oljeinntekter i 2016 utgjør 2,8 prosent av anslått kapital i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2016, mot 2,6 prosent i 2015.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet tilsvarer 7,5 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Det er 1,1 prosentenhet høyere enn i 2015.

Se nærmere omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2016, avsnitt 3.1. Se også Handlingsregelen.