Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Strukturpolitikk

Skal vi opprettholde om lag den samme veksten i levestandard som vi har hatt gjennom de siste 40 årene, må produktiviteten vokse raskere enn i de senere årene. For å finansiere velferdsordningene på lang sikt må dessuten skatteinntektene brukes fornuftig. Dette krever målrettede reformer i offentlig forvaltning og resten av økonomien. I kapittel 5 i Revidert nasjonalbudsjett 2016 omtales status for Regjeringens arbeid med å følge opp rådene fra Produktivitetskommisjonen og OECDs landrapport for Norge. Kapitlet ser nærmere på fem temaer: Et mer produktivt næringsliv (5.3.1), utdanning og forskning (5.3.2), arbeidsmarkedet (5.3.3), effektivisering av offentlig sektor (5.3.4) og urbanisering, regioner og kommunereform (5.3.5). Også på andre områder har Regjeringen satt i verk tiltak.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sammenlikner hvert år i hvilken grad medlemslandene og en rekke større fremvoksende økonomier gjennomfører strukturreformer. Den siste gjennomgangen viser at reformiveren generelt har avtatt i OECD-landene, men at Norge skiller seg ut med en markert økning i reformaktiviteten. Det viser at Regjeringen gjør et aktivt arbeid for å styrke norsk økonomis evne til å tilpasse seg omstillingene vi står overfor mot en mindre oljeavhengig fremtid.

Se også Produktivitetskommisjonen