Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 759 000 personer i 2015, en økning på 16 000 personer, eller 0,6 prosent, fra året før. Det anslås en vekst i sysselsettingen på 0,2 prosent i 2016.

Det er flere kilder for sysselsetting. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer. I nasjonalregnskapet inngår bosatte personer, personer på korttidsopphold som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet og utlendinger i norsk utenriks sjøfart.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) defineres sysselsettingen som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte. I 2015 utgjorde AKU-sysselsettingen 2 651 000 personer.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2016, avsnitt 2.2