Nøkkeltall i Revidert nasjonalbudsjett 2017

Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2017 har følgende hovedtrekk:

  • Et strukturelt, oljekorrigert underskudd på 220,9 milliarder kroner, som er 4,7 milliarder kroner lavere enn i Nasjonalbudsjettet 2017. Anslaget for strukturelle skatter og avgiftsinntekter er satt ned med 2,1 milliarder kroner siden i fjor høst. En stor del av nedjusteringen skyldes lavere anslått lønnsvekst i 2017, og har en motpost i lavere utgifter på statsbudsjettet. Samlet er statsbudsjettets utgifter satt ned med 3,4 milliarder kroner. Samtidig er statens inntekter utenom skatter satt opp med 3,4 milliarder kroner, særlig som følge av økte utbytteinntekter fra selskaper hvor staten har en eierandel.
  • Bruken av olje- og fondsinntekter øker med drøyt 20 milliarder 2017-kroner fra 2016. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge anslås det strukturelle, olje­korrigerte underskuddet å øke med 0,5 prosentenheter, opp fra 0,4 prosent­enheter i Nasjonalbudsjettet 2017. Årets budsjett fremstår dermed litt mer ekspansivt enn i fjor høst, selv om det strukturelle oljekorrigerte underskuddet er redusert. Det skyldes at utgiftene i 2016 ble lavere enn ventet, og underskuddet er justert mer ned for 2016 enn for 2017. Ser vi de to årene under ett er budsjettimpulsen litt lavere enn da budsjettet for 2017 ble lagt frem.
  • Bruken av oljeinntekter utgjør 2,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2017, mot 3,0 prosent i Nasjonalbudsjettet 2017.
  • Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter anslås til 2,7 prosent, mot 1,8 prosent i saldert budsjett. Den betydelige oppjusteringen må blant annet ses i sammenheng med lavere utgifter i 2016. Den nominelle utgiftsveksten anslås til 4,7 prosent.

Hovedtallene i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond framgår av tabell 1.

 

Tabell 1 Hovedtall i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

 

    Regnskap

Anslag

 

2015

2016

2017

Totale inntekter

1 227,4

1 162,5

1 223,5

1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet

247,2

152,6

206,2

1.1 Skatter og avgifter

110,2

47,6

85,6

1.2 Andre petroleumsinntekter

137,1

105,0

120,6

2 Inntekter utenom petroleumsinntekter

980,2

1 009,9

1017,3

2.1 Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

892,6

916,8

931,8

2.2 Andre inntekter

87,6

93,1

85,5

Totale utgifter

1 194,5

1 246,1

1295,0

1 Utgifter til petroleumsvirksomhet

29,0

27,8

27,0

2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 165,5

1 218,3

1268,0

Overskudd på statsbudsjettet før overføring til Statens pensjonsfond utland

32,9

-83,6

-71,5

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

218,3

124,8

179,2

= Oljekorrigert overskudd

-185,3

-208,4

-250,6

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

186,1

212,5

250,6

= Overskudd på statsbudsjettet

0,8

4,1

0,0

+ Netto avsatt i Statens pensjonsfond utland

32,2

-87,7

-71,5

+ Rente- og utbytteinntekter mv. i Statens pensjonsfond1

192,0

196,6

203,9

= Samlet overskudd i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond1

225,0

113,0

132,4

Memo:

     

Markedsverdien av Statens pensjonsfond utland2

7 461

7 510

7 820

Markedsverdien av Statens pensjonsfond2

7 659

7 722

8 045

Folketrygdens forpliktelser til alderspensjoner2,3

7 700

7 979

8 243

1) Inneholder ikke kursgevinster eller –tap.
2) Ved utgangen av året.
3) Nåverdien av allerede opptjente rettigheter til fremtidige alderspensjonsutbetalinger i folketrygden.

Kilder: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.