Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen foreslår å styrke oppfølgingen av langtidsledige, samt å øke antallet tiltaksplasser med 500 plasser i annet halvår. Arbeidsmarkedstiltakene til ledige øker dermed med 250 plasser på årsbasis sammenliknet med saldert budsjett 2017.

Ungdom er særlig utsatt i arbeidsmarkedet, og det er foreslått økte ressurser til oppfølging av regjeringens ungdomsinnsats.

Regjeringens forslag til bevilgning for 2017 legger til rette for om lag 17 250 plasser i arbeidsmarkedstiltak for ledige og om lag 58 200 plasser for personer med nedsatt arbeidsevne.

Arbeidsmarkedstiltak utgjør en viktig del av innsatsen for å hjelpe ledige med å komme raskt tilbake i jobb når konjunkturene er svake, og til å redusere omfanget av langvarig ledighet. Arbeidsmarkedstiltak rettes inn mot arbeidssøkere og mot personer med nedsatt arbeidsevne som har behov for arbeidsrettet bistand. Tiltakene kan deles inn i

  • avklaring
  • kvalifisering og opplæring
  • arbeidspraksis
  • oppfølging
  • lønnstilskudd
  • skjermede og tilrettelagte tiltaksplasser
  • varig tilrettelagt arbeid

Se også omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2017, avsnitt 3.5.