Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattefavorisert individuell sparing til pensjon – ny ordning

Regjeringen foreslår å innføre en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon, med virkning fra 2017. Ordningen gir fradrag i alminnelig inntekt for innskudd på inntil 40 000 kroner i året. Innestående beløp er unntatt fra formuesskatt, og avkastningen er ikke gjenstand for løpende skattlegging.

Utbetalinger fra ordningen skattlegges som alminnelig inntekt.

Detaljene i den nye ordningen foreslås regulert i forskrift, som vil bli sendt på høring i løpet av våren 2017. Eksisterende IPS-ordning stenges for nye avtaler.

Forslaget anslås å gi en lettelse på om lag 430 millioner kroner påløpt og 45 millioner kroner bokført i 2017.

Les mer i Prop. 130 LS (2016-2017) punkt 3.1