Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås nå til 84 500 millioner kroner, en netto økning på 14 500 millioner kroner fra Saldert budsjett 2017. Økningen skyldes hovedsakelig høyere olje- og gassprisforutsetninger, samt økte anslag for forventet olje- og gassproduksjon.

Anslaget for driftsinntekter er økt med 11 700 millioner kroner, til 139 800 millioner kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2017 anslått til 444 kroner for 2017. I Nasjonalbudsjettet 2017 var oljeprisen anslått til 425 kroner per fat.

Anslaget for SDØEs investeringer er økt med 1 500 millioner kroner, til 27 000 millioner kroner.

Det vises til omtalen under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440