Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykefravær

Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til sykepenger i 2017 med 660 millioner kroner.

Nedjusteringen skyldes at det trygdefinansierte sykefraværet ble redusert med 3,0 prosent fra 2015 til 2016, mot en antatt reduksjon på 2,0 prosent i saldert budsjett. Et lavere inngangsnivå fra 2016 medfører lavere utgifter på posten enn anslått i saldert budsjett. Videre er anslaget for vekst i sykepengegrunnlaget (lønnsvekst), og anslaget for sysselsettingsvekst, nedjustert. Det anslås fortsatt nullvekst i sykefraværet for arbeidstakere fra 2016 til 2017.

Sykefraværet måles normalt som antall tapte dagsverk i forhold til avtalte dagsverk. Sykefravær med varighet mellom 1 og 16 dager finansieres av arbeidsgiver (med enkelte unntak), mens sykefravær fra dag 17 betales av folketrygden. Utgiftene til sykepenger påvirkes av nivået på sykefraværet, sysselsettingsutviklingen og lønnsveksten.

Det trygdefinansierte sykefraværet anslås å holde seg uendret fra 2016 til 2017.

I avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er målet å oppnå en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. Det samlede sykefraværet i 4. kvartal 2016 var 10,4 prosent lavere enn nivået i 2001, ifølge sykefraværsstatistikken fra SSB.