Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Ifølge nasjonalregnskapet var det sysselsatt 2 756 000 personer i 2016, en økning på 3 000 personer, eller 0,1 prosent, fra året før. Det er anslått en vekst i sysselsettingen på 0,6 prosent i 2017 og 0,9 prosent i 2018.

Det er flere kilder til sysselsettingstall. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer. I nasjonalregnskapet inngår bosatte personer, personer på korttidsopphold som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet og utlendinger i norsk utenriks sjøfart.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) defineres sysselsettingen som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte. I 2016 utgjorde AKU-sysselsettingen 2 647 000 personer.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2017, avsnitt 2.1.