Revidert budsjett på 1-2-3

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

I Statsbudsjettet for 2018 fortsetter satsingen på kunnskap, samferdsel, helse og et godt tjenestetilbud i kommunene. Forsvar og infrastruktur rustes opp.

 

Norsk økonomi

 • Det er solid vekst i norsk økonomi, og veksten har fått feste i hele landet. Veksten i fastlandsøkonomien er nå ventet å bli 2,5 prosent i år og 2,6 prosent i 2019. Anslagene er uendret fra Statsbudsjettet 2018.
 • Arbeidsledigheten avtar raskere enn ventet og de regionale forskjellene i ledigheten blir stadig mindre. Anslaget for arbeidsledighet, målt ved AKU, er nedrevidert til 3,8 prosent i år og 3,7 prosent i 2019, fra henholdsvis 4,0 og 3,8 prosent i Statsbudsjettet 2018.  
 • Anslaget for sysselsettingsveksten er oppjustert med 0,2 prosentpoeng til 1,3 prosent for inneværende år, og uendret på 1,1 prosent for 2019.
 • Oppgangen er bredt basert. Norske bedrifter opplever økt etterspørsel både som følge av økt kjøpekraft blant husholdningene her hjemme og fordi den økonomiske situasjonen ute blir stadig bedre. Investeringene vil trolig ta seg videre opp fremover, både blant fastlandsbedriftene og på norsk sokkel.
 • Boliginvesteringene bidro til å holde den økonomiske veksten opp i perioden da petroleumsinvesteringene avtok. Fremover vil de trolig avta noe.
 • I revidert nasjonalbudsjett videreføres en nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge i 2018.
 • Bruken av oljeinntekter anslås til 2,7 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til 2018. Det er lavere enn den langsiktige rettesnoren på 3 prosent.
 • Bruken av oljeinntekter i 2018, målt ved det strukturelle, oljekorrigert underskuddet, anslås til 225,5 milliarder kroner. Det er 5,6 milliarder kroner lavere enn i saldert budsjett for 2018 fra desember.
 • Reelt anslås bruken av oljeinntekter å øke med drøyt 6 milliarder 2018-kroner fra 2017. Det er om lag som lagt opp til i fjor høst, og må ses i sammenheng med at det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet er satt ned for begge årene.

 

De viktigste skatte- og avgiftsendringene

 • Regjeringen foreslår forbedringer av reglene for skattlegging av naturalytelser. Formålet med endringene er å gjøre reglene enklere og tydeligere, mer rettferdige og bedre tilpasset samfunnet slik det er i dag. Endringene skal tre i kraft i 2019.
 • Regjeringen foreslår forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag, vil ordninga gi enklere regler og bidra til riktigere skattlegging. Ordningen er valgfri. Den omfatter ikke de som har inntekter over trinn tre i trinnskatten eller inntekt fra egen virksomhet.
 • Regjeringen foreslår også å oppheve særfradraget for utenlandske arbeidstakere. Sokkelarbeidere og utenlandske sjøfolk kan ikke inngå i den nye ordning, og for derfor beholde fradraget. Endringene skal tre i kraft i 2019.
 • Regjeringen foreslår å endre overgangsregelen for aksjesparekonto slik at negative inngangsverdier blir skattlagt i forbindelse med at aksjer overføres til aksjesparekonto.
 • Regjeringen foreslår fritak for engangsavgift, samt fradragsrett for nyanskaffelse, drift og vedlikehold av beltemotorsykler og terrenggående motorsykler til bruk i reindriftsnæringen.
 • Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med en alkoholprosent fra 3,7 til og med 4,7, for en omsetning på inntil 200 000 liter øl. Formålet er å bedre vilkårene for småbryggeriene. Endringen kan innebære offentlig støtte, og kan derfor ikke iverksettes før etter avklaring med ESA.

 

Utvalgte forslag i budsjettrevisjonen

Regjeringen foreslår også enkelte justeringer av budsjettet. Her er noen utvalgte tiltak: 

 • Regjeringen foreslår tilleggsbevilgninger slik at Statsbygg kan bygge 60 boliger i Longyearbyen, blant annet på grunn av tidligere skred og nye skredvurderinger. Det foreslås også å øke bevilgningen til blant annet boligtiltak under Longyearbyen lokalstyre.
 • Regjeringen foreslår å øke innsatsen mot marin forsøpling med 133 millioner kroner. Størsteparten av økningen vil gå til å støtte opp om nullvisjonen om stans av utslipp av landbasert avfall til havet.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg med 100 millioner kroner.
 • Regjeringen vil legge til rette for investeringstilskudd til ytterligere 700 heldøgns omsorgsplasser i 2018 og å etablere et støtteapparat som skal følge opp den nye eldrereformen «Leve hele livet». Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til eldreomsorg med 72 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår en engangsinvestering for modernisering av Altinn på 50 millioner kroner. Dette bygger videre på allerede påbegynt samarbeid med finansnæringen.

For en oversikt se tabell 1.1 side 7 i proposisjonen med tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018.