Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
  Direktør Jane Bordal i Vegdirektoratet anslår overfor VG den 22. februar i år at det totale vedlikeholdsetterslepet på norske vegbroer er på 15 milliarder kroner. Vegvesenet opplyser at 701 broer har alvorlige trafikksikkerhetsskader og 1505 broer har «sårbarhet på rekkverk». Hva vil regjeringen foreta seg for å redusere vedlikeholdsetterslepet på norske vegbroer, utover bevilgningsforslaget i RNB på 30 millioner kroner?

  Spørsmålet er forelagt Samferdselsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «

  Riksvei

  Vedlikeholdsetterslepet på broer og ferjekaier på riksveier er anslått til 5 mrd. kroner.

  Regjeringen har betydelig økt satsingen på vedlikehold av og investering i transportinfrastruktur. Under regjeringen Solberg har det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet blitt redusert for første gang på flere tiår.

  I 2014 ble det satt i gang et omfattende tunnelutbedringsprogram. Med de økonomiske planrammene som er forutsatt i Nasjonal transportplan 2018-2029, og som er lagt til grunn for Statens vegvesen sitt Handlingsprogram 2018-2023 (2029), vil vedlikeholdsetterslepet i riksveitunneler i hovedsak vil fjernes i perioden 2018-2023. Samtidig innebærer en så konsentrert satsing på tunnelutbedringer at det innenfor rammen til vedlikehold vil være en underdekning for andre veielementer. Det må derfor ventes at vedlikeholdsetterslepet vil øke for noen veiobjekter, f.eks. broer, veiutstyr og dreneringsanlegg.

  Det må utøves et godt faglig skjønn ved planlegging og prioritering av oppgaver innen vedlikeholdet. De økonomiske planrammene til vedlikehold og fornying i Statens vegvesen sitt handlingsprogram er samlet sett vurdert å være nok til å redusere etterslepet i løpet av perioden 2018-2023.

  Endringer i handlingsrommet, i prosjektenes kostnader eller utgifter på andre samfunnsområder vil kunne påvirke innfasing og gjennomføring av Nasjonal transportplan 2018-2029. Ressursbruken i de enkelte budsjettår vil bli tilpasset det årlige handlingsrommet i budsjettene.

  Fylkesvei

  Vedlikeholdsetterslepet på broer og ferjekaier på fylkesveier er anslått til 10 mrd. kroner.

  Regjeringen Stoltenberg II gjorde fremlegg om å sette av 500 mill. kroner til fordeling i statsbudsjettet for 2014 over budsjettet til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Midlene skulle fordeles gjennom rammetilskuddet etter særskilte kriterium, basert på vedlikeholdsetterslep i den enkelte fylkeskommune.

  I sitt tilleggsfremlegg til statsbudsjettet for 2014 økte regjeringen Solberg summen til særskilt fordeling for 2014 fra 500 mill. kroner til 780 mill. kroner. Den årlige summen til fordeling til dette formålet økte årlig i fireårsperioden, til 1320 mill. kroner i budsjettet for 2017. For fireårsperioden 2014 – 2017 er det bevilget om lag 4 294 mill. kroner (nominelt) til fordeling til formålet. Det er vesentlig mer enn målsettingen i NTP (2014-2023) om 2 750 mill. kroner.

  Rammen for dette er satt til 15,6 mrd. kroner for planperioden 2018 - 2029. I budsjettet for 2018 er det satt av 1 355 mill. kroner innenfor rammetilskuddet til fylkeskommunene for fordeling til formålet.

  Ved behandlingen av Dokument 8:119 S (2017-2018) og Innst. 241 S (2017-2018) vedtok Stortinget 3. mai 2018 en anmodning til regjeringen om å utrede en belønningsordning i forbindelse med rullering av NTP, der fylkeskommunen etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Regjeringen vil komme tilbake til oppfølging av anmodningsvedtaket på egnet måte.

  Generelt

  Det samlede vedlikeholdsetterslepet på broer og ferjekaier er anslått til 15 mrd. kroner på riks- og fylkesveinettet. En del av dette etterslepet er skader og mangler på brorekkverk. Dersom alvorlige skader oppdages, blir dette normalt håndtert ved at skaden utbedres eller andre midlertidige tiltak som trafikkrestriksjoner iverksettes.

  De fleste registreringer med konsekvens som kan påvirke trafikksikkerheten skyldes imidlertid at broinspektørene etter nye retningslinjer fra 2000, kunne registrere rekkverk som ikke tilfredsstiller dagens standard som en skade/mangel. I 2013 ble dette endret, og broinspektøren kunne nå vurdere eldre brorekkverk som en sårbarhet. Statens vegvesen har derfor en god oversikt over både tilstand og standard på brorekkverk. Det er ikke krav om at eldre rekkverk skal byttes for å heve standarden til dagens normalkrav. Statens vegvesen har imidlertid skiftet ut mange brorekkverk etter at denne registreringen startet.

  Etter Vegtilsynets tilsyn med broforvaltningen i Statens vegvesen ble det etablert et prosjekt som leverte en rapport i april 2018: «Gjennomgang av bruforvaltningen i Statens vegvesen». Denne rapporten omhandler blant annet problemstillingen rundt skadde eller sårbare rekkverk. Prosjektet foreslår at større rekkverksutbedringer, også på broer, koordineres gjennom trafikksikkerhetssatsingen i NTP og de regionale transportplaner (RTP), inkludert handlingsprogram for henholdsvis riks- og fylkesvei.

  Det er også igangsatt et prosjekt for å vurdere mulige løsninger for eldre brorekkverk og rekkverksoverganger mellom bro og vei. Dette vil gi bedre grunnlag for å vurdere trafikksikkerhetsgevinster ved ulike trafikksikkerhetstiltak mellom broer og det øvrige veinettet. Prosjektet skal levere rapport innen 1. januar 2019.»

 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »