Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26

  A. Hvordan skal summen på 69 millioner på kap 1840, post 72, samt overføringene fra 2017 brukes? Ber om en detaljert og en tabellarisk oversikt.

  B. Hvor mye er satt av til CCS-prosjektene til hhv Fortum Oslo Varme, Yara og Norcem i 2017 og 2018?

  C. Mener departementet at Norge kan oppnå målene i Paris-avtalen uten at de industriene som har CCS som sitt eneste effektive og store utslippsreduserende tiltak, for eksempel avfallsforbrenning, tar det i bruk?

  D. Hvilken erfaring har Klemetsrudanlegget og andre avfallsforbrenningsanlegg i Fortums portefølje med avgassrensing for svovel og andre stoffer, og hvorfor ses denne som dårligere enn for de andre fangstaktørene?

  E. I hvilken grad mener statsråden at karbonfangst- og lagring kan bli en stor næring i Norge, og hva mener han skal til for at dette skal skje?

  Spørsmålet er forelagt Olje- og energidepartementet som har gitt følgende svar:

  A) Forslag til tilleggsbevilgning på 69 mill. kroner, samt overføring av 175,5 mill. kroner fra 2017 under kap 1840, post 72 vil dekke utgifter til ferdigstillelse av konseptstudier for lager, forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg. Budsjettbehovet i 2018 omfatter også ventekostnader og utgifter til remobilisering av fangstprosjektene. En oppstilling av kostnadsfordelingen på de ulike aktivitetene er gitt i tabell under:

  Kapittel

  post

  Betegnelse

  Budsjett 2018

  1840

  72

  Fullskala CO2-håndtering

  244 500 000

     

  Ventekostnader (alle aktørene)

  23 000 000

     

  Remobilsering – Norcem og ev. Fortum

  34 000 000

     

  Forprosjektering - Norcem og ev. Fortum

  135 500 000

     

  Ferdigstille konseptstudie lager

  19 000 000

     

  Forprosjektering - lager/transport

  33 000 000


  B) Av forretnings- og konkurransemessige hensyn kan det ikke opplyse om hvor mye som er satt av til hvert enkelt fangstprosjekt. I 2017 er det regnskapsført totalt 135 mill. kroner til til de tre fangstprosjektene. I 2018 er det satt av totalt 192,5 mill. kroner til fangstprosjektene.

  C) Klimaendringer er en verdensomfattende utfordring som bare kan løses gjennom omfattende reduksjon av globale utslipp. Det forutsetter samarbeid på alle nivåer; globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt. Alle land har et ansvar for å bidra til utslippsreduksjoner. En viktig faktor for å sikre global deltakelse var å basere Parisavtalen på nasjonalt fastsatte bidrag for utslippsreduksjoner. CO2-håndtering er en av de fem satsningsområdene i klimapolitikken som regjeringen presenterte i Meld. St. 13 (2014–2015), en melding som orienterte Stortinget om Norges bidrag til en ny internasjonal klimaavtale. Som ledd i Parisavtalen har Norge meldt inn at vi vil påta oss en betinget forpliktelse om å redusere utslippene av klimagasser med minst 40 pst. i 2030 sammenlignet med nivået i 1990.

  Regjeringen vil bidra til en kostnadseffektiv teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 og har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Bakgrunnen for denne ambisjonen er blant annet at FNs internasjonale klimapanel har identifisert CO2-håndtering som ett av mange tiltak som er nødvendig for å nå togradersmålet. I sin femte hovedrapport viser klimapanelet at de totale kostnadene ved å nå togradersmålet vil kunne bli mer enn dobbelt så høye uten fangst og lagring av CO2.

  Teknologiutvikling er heftet med stor usikkerhet i en situasjon hvor det foreligger en markedssvikt. Ekstern kvalitetssikrer, Atkins og Oslo Economics, har vist til at det i dag er få anlegg under planlegging, fordi aktørene som slipper ut CO2 ikke betaler høy nok pris for sine utslipp og dermed ikke har insentiver til å investere i utslippsreduserende teknologi. Et demonstrasjonsanlegg kan gi læring som reduserer teknologikostnadene noe. Dette vil også kunne demonstrere at teknologien er moden for kommersiell bruk. Dette vil kunne øke hastigheten på utviklingen av nye CO2-håndteringsprosjekter ved at den økonomiske barrieren for å satse på CO2-håndtering reduseres. Det er imidlertid fremdeles ikke gitt at aktørene i Europa og resten av verden vil prioritere CO2-håndtering i sitt arbeid med å redusere utslipp. I et slikt scenario kan demonstrasjonsverdien, og dermed klimaeffekten, av den norske satsingen bli lav.

  Regjeringens beslutning om å bidra til forprosjektering av et fullskala demonstrasjons­prosjekt for fangst og lagring av CO2 må vurderes opp mot andre klimatiltak. Vi må velge effektive tiltak som gir størst mulig klimaeffekt. Regjeringen legger stor vekt på kostnadene i prosjektet. Et rimelig kostnadsnivå er også avgjørende for at prosjektet skal kunne bli et godt demonstrasjonsprosjekt som viser at fangst og lagring er mulig og økonomisk realistisk. Den ønskede lærings- og demonstrasjonseffekten i prosjektet blir redusert dersom kostnadene i prosjektet blir for høye. Kostnadene i prosjektet må derfor bli så lave som mulig, og industriaktørene må ha insentiv til å gjennomføre prosjektet på en kostnadseffektiv måte.

  D) Fortum er selv best egnet til å svare på hvilke erfaringer de har med avgassrensing for svovel og andre stoffer. Vi kan ikke se at Fortums erfaring på dette området har blitt vurdert til dårligere enn for de andre fangstaktørene.

  E) Regjeringen har ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at dette gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Et vellykket prosjekt med et realistisk kostnadsnivå kan øke troen på CO2-håndtering som klimatiltak. Derimot kan et mislykket prosjekt med høyt kostnadsnivå ha negativ nytte ved at det virker avskrekkende for andre fremtidige prosjekter.

  Norge har bygget opp betydelig kompetanse- og sterke industrimiljøer for fangst og lagring av CO2. Etablering av infrastruktur for transport og lagring av CO2, der nye aktører kan knyttes til, vil kunne utløse nye prosjekter i Norge og internasjonalt, eksempelvis ved produksjon av hydrogen fra naturgass med CO2-lagring. Fangst og lagring av CO2 kan også bidra til å styrke industriens konkurransekraft i et lavutslippssamfunn og er identifisert som en viktig løsning for å kunne redusere utslippene fra prosessindustrien.

  Ekstern kvalitetssikrer vurderer at potensiale for næringsutvikling er svært usikkert, og det er også usikkert om utviklingen vil skje i Norge eller andre steder innenfor rimelig transportavstand fra et lager i Nordsjøen.»

 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »