Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
  Kap, post.Hvilke strukturelle tiltak er satt i gang for å motvirke sosial ulikhet i helse fra 2013-2018, og hvilke av disse er nye etter 2013?

  Spørsmålet er forelagt Helse- og omsorgsdepartementet som har gitt følgende svar:

  «Sosiale forskjeller har blitt en integrert del av folkehelsepolitikken. Gjennom oppfølgingen av folkehelsemeldingen, som ble lagt frem i 2015, har regjeringen videreført det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

  Det er lagt til rette for at kommuner systematisk arbeider for å utjevne sosiale helseforskjeller som en del av sitt folkehelsearbeid. Bl.a. synliggjør Folkehelseinstituttets folkehelseprofiler nå bedre sosiale forskjeller i kommuner ved at det er profiler på bydelsnivå, samt at det er lagt inn indikator på utdanningsforskjell i forventet levealder. Regjeringen har startet et tiårig utviklingsarbeid rettet mot kommunene med Program for folkehelsearbeid.

  Skal det være mulig å utjevne sosiale helseforskjeller gjennom tiltak på tvers av ulike sektorer må vi ha oversikt om hva som er viktig for helsen, og følge med hvordan utviklingen er gjennom noen gode indikatorer. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle slike indikatorer i nært samarbeid med andre statlige direktorater og fagmiljøer. Basert på disse indikatorene utgir Helsedirektoratet i samarbeid med andre direktorater en folkehelsepolitisk rapport. Rapporten presenterer en oversikt over utviklingstrekk i samfunnet som påvirker befolkningens helse og helsefordelingen. Etter folkehelseloven skal Helsedirektoratet følge med på forhold som påvirker folkehelsen og bidra til å iverksette nasjonal politikk på folkehelseområdet. I utførelsen av denne rollen er det særlig viktig å følge med på områder som lar seg påvirke gjennom politiske veivalg og prioriteringer. Dette gir oss et solid utgangspunkt for å bidra i utformingen av framtidens folkehelsepolitikk.

  Indikatorene som er utarbeidet kan også brukes til å oppfylle folkehelselovens krav om å vurdere konsekvenser for befolkningens helse i statlig virksomhet. Dette gir et bedre grunnlag for å sikre målet om en samfunnsutvikling som fremmer helse og utjevner sosiale helseforskjeller. Siden årsakene til sosiale helseforskjeller er sammensatte og tverrsektorielle, samt at faktorer virker over hele livsløpet er det nødvendig å kontinuerlig integrere dette i politikkutviklingen over tid og på tvers av sektorer.

  Norge har som et av de første landene etter Australia, Frankrike og Storbritannia fra 1. juli innført standardiserte tobakk- og snuspakninger for å hindre at barn og unge skal starte med tobakk.

  Mennesker som sliter med rus og sin psykiske helse lever i gjennomsnitt omtrent 20 år mindre enn andre. Derfor er tiltak innen psykisk helse og rus viktig også i arbeidet med utjevning av sosiale helseforskjeller. Regjeringen har prioritert arbeidet med å styrke tjenestene til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, blant annet gjennom et varslet lovkrav til kommuner om å ha psykologkompetanse fra 2020 og å gjeninnføre den gylne regel i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en solid økning i rekrutteringen av psykologer i kommunene fra 2013-2017. I 2013 hadde 95 kommuner psykolog, i dag er tallet over 265. Antallet psykologer i norske kommuner har økt fra 130 til 410 i løpet av 4 år. Videre har antall årsverk i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for første gang siden 2008 hatt en positiv utvikling de siste to årene. I august i år la regjeringen frem strategi for god psykisk helse. Denne skal følges opp gjennom en egen opptrappingsplan for barn og unge.

  Innen rus har regjeringen igangsatt en opptrappingsplan på 2,4 mrd. kroner i perioden 2016–2020, som gir et historisk løft for en utsatt gruppe. Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser har i perioden 2014-2016 gått ned med 20 dager, fra 55 dager ved utgangen av 2014 til 35 dager ved utgangen av 2016.

  Regjeringen har styrket tilbudet til gravide, barn, unge og deres foreldre gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten med en gradvis opptrapping gjennom kommunerammen samt gjennom øremerkete tilskudd, bl.a. gjennom budsjettforlikene i 2016 og 2017. I 2017 er tjenesten totalt styrket med noe over 1 mrd. kroner, hvorav 734,4 mill. kroner gjennom kommunerammen. De øremerkete tilskuddene er på hhv. 251,3 mill. kroner (helsestasjons- og skolehelsetjenesten), 29,2 mill. kroner (ekstra områdesatsning i Oslo indre øst) og 4,3 mill. kroner (utvikling av skolehelsetjenesten i vgs).

  Ensomhet kan føre til økt dødelighet og er en risikofaktor på linje med fedme, røyking og fysisk inaktivitet. For 2017 ble det totalt gitt 36,8 mill. kroner til ulike tiltak for å mobilisere mot ensomhet.

  Arbeidet med utjevning av sosiale forskjeller i helse omfatter helsesektoren men også flere andre politikkområder. Et eksempel på samarbeid på tvers av departementer er satsingen for å sikre tidligere, bedre koordinert og tverrfaglig hjelp til utsatte barn og unge under 24 år.

  Regjeringen la i 2015 frem en barnefattigdomsstrategi. De viktigste innsatsområdene innen helse er på psykisk helse og rusområdet, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og forebygging av sosial ulikhet i tannhelse.

  Daglig, variert lek og fysisk aktivitet er nødvendig for at barn og unge skal utvikle seg normalt. Dette gjelder både motoriske, sosiale og kognitive funksjoner. Aktivitetsnivået synker kraftig fra 9 til 15-årsalder. Bare halvparten av 15-åringene er tilstrekkelig fysisk aktive. Skolen favner alle barn og unge og kan derfor gi alle elever gjennom tilpasset opplæring muligheter til fysisk aktivitet og bevegelseserfaring, og dermed grunnlag for helse og læring.

  Mange skoler, særlig på barne- og ungdomstrinnet, finner lokale tilpasninger og tilrettelegger for fysisk aktivitet for eleven ut over obligatorisk tid. Utfordringen er ungdomstrinnet. For å skape et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidig arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i hele grunnopplæringen gjennomføres forsøk med utprøving og evaluering av modeller med ekstra tid til fysisk aktivitet og kroppsøving på ungdomstrinnet. Rapport fra piloten foreligger og har gitt grunnlag for nødvendige justeringer både på modellene som skal prøves ut og på hvordan implementeringen i skolen kan være.

  Departementet har nå startet arbeidet med ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2019. I den forbindelse er det gitt oppdrag til Folkehelseinstituttet å lage en statusrapport om utviklingen av befolkningens helse. Dette omfatter også ulikhet i helse. Rapporten ble fremlagt 15. mai, og viste fortsatt økning i sosiale helseforskjeller etter utdanning. Vi trenger å få bedre data om det er en økning i helseforskjeller også etter inntekt.

  Helsedirektoratet har tilsvarende fått et oppdrag med å lage en status over folkehelsearbeidet i Norge og anbefalinger for videre oppfølging. Tiltak for utjevning av sosiale helseforskjeller vil inngå i Helsedirektoratets rapport. Disse rapportene med status og anbefaling om bl.a. helseforskjeller vil være et viktig grunnlag for folkehelsemeldingen. Ulikhet i helse vil også inngå i en egen stortingsmelding om ulikhet.»

 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »