Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12

  I budsjettet for 2018 er det satt av 22,5 mill.kr. til statlig finansiering av TT-ordningen i nye fylker. Hvor mange fylker vil dette dekke? Hva er fylkenes samlede kostnader til TT-ordningen i dag? (Fylkesfordelt med henvisning til fylkeskommunalt finansiering over rammebudsjettet og deltakelse i ordningen med statlig finansiering).

  Spørsmålet er forelagt Samferdselsdepartementet, som har gitt følgende svar:

  «I budsjettet for 2018 er det bevilget 112,9 mill. kroner i tilskudd til utvidet TT-ordning over kap. 1330, post 60. Av dette er 22,5 mill. kroner satt av til å utvide ordningen til nye fylker.

  Beløpene det søkes om i tilskudd til en utvidet TT-ordning i den enkelte fylkeskommune beror bl.a. på antall omfattede TT-brukere, fylkeskommunenes egne bevilgninger til den fylkeskommunale ordningen og gjennomsnittlig turlengde/-kostnad. Søknadssummene i søknadene som departementet har mottatt for 2. halvår 2018 varierer fra ca. 1 til 41 mill. kroner. I teorien innebærer dette at departementet kan tildele tilskudd til mellom 1 og 4 nye fylkeskommuner. Departementet vil vurdere om søknadene oppfyller kriteriene som er fastsatt i retningslinjene for den utvidede TT-ordningen og tildele midler på bakgrunn av denne vurderingen.

  Når det gjelder fylkeskommunenes utgifter til den fylkeskommunale TT-ordningen over rammetilskuddet, rapporteres disse som en del av KOSTRA. Samferdselsdepartementet har ikke gjennomgått tallene fra KOSTRA de siste årene. På oppdrag for Samferdselsdepartementet, utarbeides også statusrapporter om TT-ordningen med jevne mellomrom, normalt hvert tredje år. Siste statusrapport ble utarbeidet i 2015 av Universitetet i Nordland basert på fylkeskommunenes utgifter i 2014, og er publisert på regjeringen.no:
  https://www.regjeringen.no/contentassets/7fa661c5c24c4d71ab0969e910666639/uin-rapport_5_2015.pdf-l1228573.pdf .

  Tabellen under viser en sammenstilling av fylkeskommunenes utgifter til TT-ordningen i 2014, samt fylkesfordeling av statlige tilskudd til TT-ordningen i 2018 og mottatte søknader for 2. halvår 2018.

   

  Oversikt over fylkeskommunale utgifter til den fylkeskommunale TT-ordningen:

  Fylkeskommune

  Fylkeskommunal TT-ordning 20141)

  Østfold

  5 057 000

  Akershus

  44 728 000

  Oslo

  227 622 000

  Hedmark

  8 570 000

  Oppland

  8 692 000

  Buskerud

  19 125 000

  Vestfold

  6 861 000

  Telemark

  4 586 000

  Aust-Agder

  5 655 000

  Vest-Agder

  19 179 000

  Rogaland

  25 362 000

  Hordaland

  39 474 000

  Sogn og Fjordane

  6 136 000

  Møre og Romsdal

  13 918 000

  Sør-Trøndelag

  20 555 000

  Nord-Trøndelag

  9 776 000

  Nordland

  8 503 000

  Troms

  13 294 000

  Finnmark

  1 950 000

  Hele landet

  489 043 000

  1) Universitetet i Nordland, Transportordningen for funksjonshemmede Status 2015.

   

  Oversikt over statlige tilskudd til fylkeskommuner for den utvidede TT-ordningen:

  Fylkeskommune

  Statlige tilskudd til utvidet TT-ordning 2018 1)

  Mottatte søknadsbeløp til utvidet TT-ordning for 2. halvår 2018 2)

  Østfold

  18 551 250

   

  Akershus

   

  41 050 000

  Oslo

   

  6 000 000

  Hedmark

   

  13 200 000

  Oppland

   

  1 000 000

  Buskerud

   

  22 000 000

  Vestfold

   

  5 271 180

  Telemark

   

  6 400 000

  Aust-Agder

  12 550 000

   

  Vest-Agder

     

  Rogaland

   

  22 200 000

  Hordaland

     

  Sogn og Fjordane

  13 380 000

   

  Møre og Romsdal

  11 609 000

   

  Sør-Trøndelag

   

  15 520 000

  Nord-Trøndelag

  12 100 000

   

  Nordland

   

  4 454 000

  Troms

  14 500 000

   

  Finnmark

  11 850 384

   

  Hele landet

  94 540 634

  137 095 180

  1) Tildelte midler for 2018 i de sju fylkeskommunene som er innlemmet i ordningen så langt.

  2) Departementet har foreløpig ikke ferdigbehandlet søknader for 2. halvår 2018. Det samlede søknadsbeløpet er på ca. 137 mill. kroner, og overstiger dermed beløpet som er satt av til utvidelse av ordningen i 2018 på 22,5 mill. kroner.»

 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »