Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44

  a. Det bes om en oversikt over alle endringer som er gjort for pendlere, inkludert bl.a. reisefradrag, kostgodtgjørelse mv. siden 2013

  b. Det bes om en oversikt over hvor mye en enkeltperson tilhørende ulike typiske grupper av pendlere har tapt i skattefordeler i perioden 2013-2018 målt i 2018-kroner (oppgis i kroner per skatteyter)

  a) Det gis fradrag i alminnelig inntekt for reiser mellom hjem og arbeidssted og for besøksreiser til hjemmet. For arbeids- og besøksreiser innenfor EØS gis det fradrag etter en sjablongmetode, den såkalte reiseavstandsmodellen. Fradraget gis uavhengig av skattyters faktiske utgifter og bruk av transportmiddel. Tabell 1 viser endringer som er gjort i reiseavstandsmodellen i perioden 2013-2018.

  Skatteverdien av reisefradraget påvirkes av skattesatsen for alminnelig inntekt. I perioden 2013-2018 er skattesatsen for alminnelig inntekt redusert fra 28 pst. til 23 pst.

  I 2014 ble det innført en kilometerbegrensning på 75 000 km i reiseavstandsmodellen. For skattytere som reiser innenfor EØS kan det gis fradrag utover denne grensen, dersom skattyter kan dokumentere utgifter til bom og ferge som overstiger 3 300 kroner i året. For besøksreiser til hjem innenfor EØS kan pendlere som bruker fly, også kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett.

  Tabell 1. Endringer i reiseavstandsmodellen. 2013-2018.

  Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid  

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Sats pr. km inntil 50000 km

  1,50 kr

  1,50 kr

  1,50 kr

  1,50 kr

  1,56 kr

  1,56 kr

  Sats per km mellom 50000 og 75000 km

  0,70 kr

  0,70 kr

  0,70 kr

  0,70 kr

  0,76 kr

  0,76 kr

  Nedre grense for fradraget

  13 950 kr

  15 000 kr

  16 000 kr

  22 000 kr

  22 000 kr

  22 350

  Øvre grense i reiseavstandsmodellen

   

  75 000 km

  75 000 km

  75 000 km

  75 000 km

  75 000 km

  Kilde: Finansdepartementet

  Det gis i utgangspunktet ikke reisefradrag etter reiseavstandsmodellen for reier til hjem utenfor EØS. For slike reiser får skattyter fradrag for dokumenterte utgifter dersom det benyttes andre transportmidler enn privatbil. I 2014 ble det også innført en beløpsgrense på 92500 kroner i reisefradraget for reiser utenfor EØS.

  Skattyter som bor utenfor hjemmet på grunn av sitt arbeid, kan også kreve fradrag for merkostnader til kost og losji. I 2018 ble fradragsretten for merutgifter til kost og losji opphevet for skattytere som har mulighet til å oppbevare og tilberede mat i pendlerboligen. I tillegg ble de øvrige fradragssatsene for kost redusert med 150 kroner. Samtidig ble den skattefrie satsen for kostgodtgjørelse ved overnatting i bolig med kokemuligheter fjernet, og de øvrige skattefrie satsene for arbeidsgivers dekning av kostgodtgjørelse ved overnatting innenlands ble redusert med 150 kroner. Det ble videre fastsatt at fradraget for kost og losji begrenses til 24 måneder.

  b) I 2014 var brukertettheten blant de skattepliktige som får fradrag for arbeidsreiser størst rundt de store byene. Brukertettheten var aller størst i fylkene Østfold, Vestfold og Hedmark. Nedenfor følger to eksempler som illustrerer utviklingen i skattefordelen som følger av reisefradraget i perioden 2013-2018 for to typer pendlere bosatt i fylkene rundt Oslo. Fradrag for eventuelle utgifter til bom og ferge er ikke medregnet.

  En skattyter som har daglige arbeidsreiser fra Eidsvoll til Oslo, har om lag 32 200 reisekilometer i året. Skatteverdien av reisefradraget i årene 2013-2018 (med respektive års skatteregler) for en person som har 32 200 reisekilometer i året, følger av tabell 2.

  Tabell 2. Skatteverdi av reisefradrag for en skattyter med 32 200 reisekilometer året. 2013-2018.

   

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  Reisefradrag

  34 350

  33 300

  32 300

  26 300

  28 230

  27 880

  Skatteverdi, nominelle kroner

  9 620

  8 990

  8 720

  6 580

  6 780

  6 410

  Skatteverdi, 2018-kroner

  10 800

  9 890

  9 390

  6 840

  6 920

  6 410

  Kilde: Finansdepartementet.

  En skattyter som har daglige arbeidsreiser fra Hamar til Oslo, har om lag 57 500 reisekilometer i året. Skatteverdien av reisefradraget i årene 2013-2018 (med respektive års skatteregler) for en person som har 57 500 reisekilometer i året, følger av tabell 3.

  Tabell 3 Skatteverdi av reisefradrag for en skattyter med 57 500 reisekilometer i året. 2013-2018.

   

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017 

  2018

  Reisefradrag

  66 300

  65 250

  64 250

  58 250

  61 700

  61 350

  Skatteverdi, nominelle kroner

  18 560

  17 620

  17 350

  14 560

  14 810

  14 110

  Skatteverdi, 2018-kroner

  20 840

  19 380

  18 690

  15 140

  15 120

  14 110

  Kilde: Finansdepartementet.

  Endringene i fradraget for merutgifter for kost og losji og for arbeidsgivers dekning av utgifter som iverksettes i 2018 anslås å gi et økt proveny på om lag 1015 mill. kroner. Endringene i fradragsretten for kost anslås å utgjøre om lag 790 mill. kroner, det vil si om lag 6900 kroner i gjennomsnitt for den enkelte mottaker av fradraget. Endringene i de skattefrie satsene for arbeidsgivers dekning utgjør dermed om lag 225 mill. kroner samlet, og antas å kunne gi en gjennomsnittlig skatteøkning på drøyt 400 kroner for de som mottar slik dekning.

  Tabell 4 Skatteverdi av fradrag for merutgifter for kost og losji for en gjennomsnittlig skattyter med fradraget. 2013-2018

   

  2013

  2014

  2015

  20161

  20171

  20181

  Gjennomsnittlig fradrag

  39 200

  42 750

  44 100

  45 700

  47 000

  17 500

  Skatteverdi, nominelle kroner

  11 000

  11 500

  11 900

  11 425

  11 300

  4 025

  Skatteverdi, 2018-kroner

  12 400

  12 600

  12 800

  11 900

  11 500

  4 025

  1 Anslag

  Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

   

 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »