Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 149 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  CO2-håndtering

  Publisert: 04.06.2018 14:26
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd antall plasser Publisert: 04.06.2018 11:27
 • Svar på spørsmål 97 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018

  TT-ordning

  Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 104 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Flomsikring av vei- og jernbaneprosjekter Publisert: 04.06.2018 11:12
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak – ubrukt bevilgning Publisert: 04.06.2018 11:11
 • Svar på spørsmål 46 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Drift, vedlikehold og investeringer riks- og fylkesveger pr. år 2013-2018 Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 102 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  OPS i samferdselssektoren Publisert: 01.06.2018 13:14
 • Svar på spørsmål 136 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Konsulentbruk i staten Publisert: 31.05.2018 15:22
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Tilskudd havner Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Bevilgningsbehov til Inter City-utbyggingen iht NTP 2018-2029 Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 103 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Vedlikeholdsetterslep på norske vegbruer Publisert: 31.05.2018 14:11
 • Svar på spørsmål 130 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018

  Årlige tall for produktivitetsvekst, reallønnsvekst og kapitalavkastningsrate i perioden 2013-2017

  Publisert: 31.05.2018 10:04
 • Svar på spørsmål 68 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - NAV Kontroll og NAV Innkreving Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 122 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2018
  Utviklingsbudsjettets andel av BNI Publisert: 31.05.2018 10:03
 • Svar på spørsmål 38 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Omfang av nedskalert utdanningstilbud ved innsatte i fengsler Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 114 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - feilutbetalingssaker Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 99 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kulturminneplaner i kommunene Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Provenyeffekten av å reversere kutt av studieplasser ved Politihøgskolen Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 151 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Den sirkulære avfallsøkonomien Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 148 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Klimasats Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Fastlegeordningen- brutto driftsutgifter til fastlegetjenesten Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Alderspensjon - kjøpekraft Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Effekt på pris og forbruk av avgiftslette for små bryggerier Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2018
  Fjerne toll- og avgiftsfri grense på 350 kroner Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018

  Rus; Målsetninger innenfor opptrappingsplanen for rusfeltet

  Publisert: 31.05.2018 08:15
 • Svar på spørsmål 12 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Bidragsforskott Publisert: 30.05.2018 15:21
 • Svar på spørsmål 17 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 15 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Eiendomsskatt på kraftanlegg - kapitaliseringsrenten Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Proveny redusert CO2-avgift Publisert: 30.05.2018 12:44
  a. Hva vil provenyvirkningen (helårs- og halvårsvirkning) være av å redusere CO2-avgiften for bruk av gass for ikke-kvotepliktige foretak (bl.a. SMB-bedrifter) slik at avgiften de betaler ikke skal være høyere enn omtrent CO2-kvoteprisen for kvotepliktige foretak? Det opplyses i dag at denne avgiften kan være opptil 15 ganger så høy for SMB-bedrifter som for større bedrifter som omfattes av kvotesystemet
  b. Hva vil provenyvirkningen (helårs- og halvårsvirkning) være av å innføre et prinsipp om at CO2-avgifter for ikke-kvotepliktige foretak ikke skal være høyere enn omtrent CO2-kvoteprisen for kvotepliktige foretak?
  c. Vil tiltak som foreslått i bokstavene a og b være i strid med EØS-avtalen?

  a.

  Prisen for utslipp av et tonn CO2-ekvivalenter i det europeiske kvotemarkedet har tredoblet seg det siste året, fra om lag 50 kroner i juni i fjor til om lag 150 kroner nå. Til sammenlikning er nå den generelle CO2-avgiften for bruk av gass i ikke-kvotepliktig sektor 500 kroner per tonn CO2-utslipp, altså vel tre ganger høyere. Helårsvirkningen av å redusere satsene på naturgass og LPG slik at de tilsvarer 150 kroner per tonn CO2 anslås til et provenytap på 250 mill. kroner, mens bokført provenytap ved iverksettelse 1. juli 2018 anslås til om lag 105 mill. kroner.

  Da det 1. januar 2018 ble innført CO2-avgift på naturgass og LPG, ble det samtidig bevilget kompensasjoner til gods- og passasjertransporten for inngåtte avtaler om offentlige kjøp av persontransporttjenester. I saldert budsjett beløp disse kompensasjonene seg til 78 mill. kroner i 2018, 62 mill. kroner på kap. 1320 post 72 og 16 mill. kroner på kap. 572 post 60. Hvis avgiften reduseres er det naturlig å redusere kompensasjonene tilsvarende. Halvårsvirkningen av å redusere avgiften og kompensasjonene fra 1. juli 2018 kan dermed netto anslås til et provenytap på om lag 75 mill. kroner bokført. Helårsvirkningen vil utgjøre et provenytap på om lag 170 mill. kroner.

  Det er i beregningen lagt til grunn en generell reduksjon i satsene på naturgass og LPG i CO2-avgiften. Dersom en redusert sats kun skal omfatte enkelte virksomheter, forutsetter det at det etableres en avgrensing mellom virksomheter som skal ha lav sats og andre brukere av naturgass og LPG. Det må bl.a. etableres et skille mellom bruk av naturgass og LPG i husholdninger og bruk av naturgass og LPG i virksomheter, et skille mellom bruk av naturgass og LPG i SMB-virksomheter og øvrige virksomheter og det må vurderes et skille mellom bruk av naturgass og LPG i industri og i øvrige næringer (transport, landbruk, mv.). Avgrensning av en eventuelt redusert sats må utredes nærmere og kan ikke innføres fra 1. juli 2018.

  Flat CO2-avgift i ikke-kvotepliktig sektor er i tråd med anbefalingene fra Grønn skattekommisjon, samt en oppfølging av anmodningsvedtak fra Stortinget. En gjeninnføring av fritak eller reduserte satser vil ikke samsvare med dette.

  b.

  De fleste anvendelser av mineralolje, bensin og gass er per 1. januar 2018 ilagt generell CO2-avgift på 500 kroner per tonn CO2-utslipp. Helårsvirkningen av å redusere den generelle satsen til dagens kvotepris i det europeiske kvotemarkedet (på om lag 150 kroner) anslås til et provenytap på om lag 5 mrd. kroner, mens bokført provenytap i 2018 utgjør om lag 2,2 mrd. kroner ved iverksettelse 1. juli 2018. Det er i beregningen lagt til grunn en generell reduksjon i alle satsene i CO2-avgiften.

  Kvoteprisen fastsettes i det europeiske kvotemarkedet og kan variere mye på kort sikt mens CO2-avgiften vedtas av Stortinget for et år av gangen og ligger normalt fast gjennom året. Det vil derfor ikke være mulig å sikre at CO2-avgiften for ikke-kvotepliktige foretak ikke avviker vesentlig fra kvoteprisen i løpet av et år.

  c.

  Stortinget har for 2018 vedtatt CO2-avgiftssatser. Det er ikke noe rettslig til hinder for at Stortinget endrer satsene. Stortinget har også anledning til å vedta satser som reflekterer kvoteprisen. Satsene kan gjennom året avvike fra den markedsbestemte kvoteprisen. Det vil medføre økte administrative kostnader å etablere en ordning der avgiftssatsene fortløpende justeres i samsvar med den markedsbaserte kvoteprisen til enhver tid. Hyppige endringer i avgiftssatsene vil også bidra til mindre forutsigbarhet for de avgiftspliktige, f.eks. når avgiften på kort varsel endres. Tilsvarende vil det bli krevende og mindre forutsigbart å budsjettere med inntekter fra CO2-avgiften når satsen kan justeres fortløpende gjennom året. Hvis kvoteprisen reduseres i løpet av året og avgiftssatsen reduseres vil statens inntekter gå ned.

  En løsning med spesielle, reduserte satser for ikke-kvotepliktige virksomheter må vurderes nærmere om er forenlig med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Dersom de reduserte satsene anses som statsstøtte, kan de ikke tre i kraft før støtten er notifisert til og godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Ved en notifisering må behovet for slik støtte begrunnes.

 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgiften på alkoholfrie drikkevarer til en avgift basert på sukkerinnholdet i produktet Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 8 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Erstatte avgift på sjokolade- og sukkervarer med en avgift basert på sukkerinnholdet i varen Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Vurdering av en generell avgift på tilsatt sukker Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018
  Finansskatt Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 10 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Endringer for pendlere

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 16.05.2018

  Fritak for flypassasjeravgift for fly under 20 tonn

  Publisert: 30.05.2018 12:44
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Arbeids- og velferdsetaten - Pensjonsslippen Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 117 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Grunn- og hjelpestønad - tilskudd til biler Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 213 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Folkehelsepolitikken- tiltak for å motvirke sosial ulikhet i helse Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 18.05.2018
  Arbeidsmarkedstiltak - Tiltaksdekning Publisert: 30.05.2018 12:36
 • Svar på spørsmål 93 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Merkur-programmet Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 18 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 18.05.2018
  Antall familier som blir rammet av tak på stønader til familier i asylmottak Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/KRFs fraksjon av 16.05.2018
  Hva er provenyeffekten for 2019 for innføring av neste steg i lærernormen Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 146 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunenummer Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 23 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Heldøgns omsorgsplasser – investeringstilskudd, fremtidig behov Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Klimasats Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 6 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 18.05.2018
  Kommunalt barnevern Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Verneverdige kulturminner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • Svar på spørsmål 100 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2018
  Kommunale kulturminneplaner Publisert: 30.05.2018 09:12
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > »