Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Arbeidsledighet

AKU-ledigheten anslås i Revidert nasjonalbudsjett 2018 til 3,8 prosent i 2018 og 3,7 prosent i 2019, mens den registrerte ledigheten anslås til 2,3 prosent i år og 2,2 prosent neste år, målt som prosent av arbeidsstyrken fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU). I 2017 utgjorde AKU-ledigheten og den registrerte arbeidsledigheten henholdsvis 4,2 og 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Arbeidsledigheten i Norge måles ved to kilder. Statistisk sentralbyrå måler arbeidsledige i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). AKU er en utvalgsundersøkelse, og hver måned blir et representativt utvalg av befolkningen spurt omsintilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige i AKU, kreves det at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Som utvalgsundersøkelse er AKU beheftet med usikkerhet, og tallene kan vise tilfeldig variasjon fra måned til måned.

Det andre målet for arbeidsledighet er antall personer som er registrert arbeidsledige ved NAV-kontorene. Personer som søker inntektsgivende arbeid, registreres som arbeidsledige hos NAV hvis de har vært uten arbeid de siste to ukene, er arbeidsføre og ellers disponible for det arbeidet som søkes. For å kunne søke om dagpenger, må en arbeidsledig person registrere seg som arbeidssøker hos NAV. Statistikken er en fulltelling, og tallene varierer mindre enn AKU.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018, avsnitt 2.1