Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Budsjettbalanse

Budsjettbalansen er differansen mellom statsbudsjettetsinntekter og utgifter.

Det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er budsjettbalansen utenom netto inntekter fra petroleumsvirksomheten. Ifølge rammeverket for budsjettpolitikken skal det oljekorrigerte underskuddet, slik det anslås i ny saldertbudsjett, dekkes inn gjennom en overføring fra Statens pensjonsfond utland. Medregnet denne overføringen blir statsbudsjettet i balanse. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det oljekorrigerte underskuddet i 2018 anslått til 245,4 milliarder kroner.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er et mål på den underliggende bruken av oljeinntekter over budsjettet. Ved beregning av det strukturelle underskuddet korrigeres det for virkningen av konjunkturer på budsjettets inntekter og utgifter. Det korrigeres også for enkelte andre forhold, som for eksempel regnskapsomlegginger. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2018 anslått til 225,5milliarder kroner.

Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond viser budsjettbalansen medregnet nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten og inntekter fra finansformuen i pensjonsfondet. I Revidert nasjonalbudsjett 2018 er det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond utland i 2018 anslått til 190,5 milliarder kroner.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018, avsnitt 3.1