Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteklagenemnda

Regjeringen foreslår å overføre myndighet fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet til å behandle klager over tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven, klager over skattebegrensning ved liten skatteevne og klager på vedtak der klagegjenstanden er under 25 000 kroner og saken ikke er av prinsipiell art. Formålet med overføringen er å redusere saksbehandlingstiden i Skatteklagenemda og samtidig frigjøre kapasitet til behandling av mer omfattende og kompliserte saker.

Les mer i Prop. 86 LS (2017–2018) kapittel 15.