Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE)

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) anslås nå til 97 800 millioner kroner, en netto økning på 20 400 millioner kroner fra Saldert budsjett 2018. Økningen skyldes hovedsakelig høyere olje- og gassprisforutsetninger.

Anslaget for driftsinntekter er økt med 23 000 millioner kroner, til 153 200 millioner kroner. Gjennomsnittlig oljepris per fat er i Revidert nasjonalbudsjett 2018 anslått til 519 kroner i 2018. I Nasjonalbudsjettet for 2018 var oljeprisen anslått til 438 kroner per fat.

Se omtale under Olje- og energidepartementet, kapitlene 2440 og 5440.