Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sysselsetting

Det var sysselsatt 2 793 000 personer i 2017, en økning på 29 200 personer, eller i overkant av 1 prosent, fra året før, ifølge nasjonalregnskapet. Sysselsettingsveksten anslås i Revidert nasjonalbudsjett 2018 å bli 1,3 prosent i 2018 og 1,1 prosent i 2019.

Det er flere kilder til sysselsettingstall. Nasjonalregnskapet gir den mest omfattende definisjonen av sysselsatte personer. I nasjonalregnskapet inngår bosatte personer, personer på korttidsopphold som er sysselsatt i innenlandsk produksjonsvirksomhet og utlendinger i norsk utenriks sjøfart.

I Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) defineres sysselsettingen som antall bosatte personer i alderen 15-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i den uken personene ble spurt om sin status i arbeidsmarkedet. Personer som er midlertidig fraværende fra arbeid på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon, er også definert som sysselsatte. I 2017 utgjorde AKU-sysselsettingen 2 647 000 personer.

Se omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018, avsnitt 2.1