Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over alle spørsmål

 • Svar på spørsmål 4 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019

  Utbytteskatt

  Publisert: 13.06.2019 15:36
 • Svar på spørsmål 367 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 03.06.2019
  Provenyeffekt foreldrepenger fra fødselsdato Publisert: 12.06.2019 08:21
 • Svar på spørsmål 214 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Økologisk grunnkart

  Publisert: 05.06.2019 11:37
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  CO2-fond Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt proveny økt verdsettelse næringseiendom Publisert: 05.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  Produktivitetsvekst

  Publisert: 04.06.2019 11:34
 • Svar på spørsmål 58 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  CO2-håndtering Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 3 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/Hs fraksjon av 24.05.2019
  Formuesskatt redusert verdsettelse aksjer mv. Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 281 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Vekst i BNP og offentlige utgifter Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 264 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 263 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Flom og skred Publisert: 04.06.2019 11:17
  Kap. 1820 , post 20/60/72
  Ber om oversikten over prioriterte prosjekter fra NVE og en oversikt over hvilke prosjekter som ville blitt prioritert hvis det hadde blitt bevilget hhv 25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400 og 500 millioner kroner mer på disse posten i statsbudsjettet for 2019.

  Spørsmålet er forelagt Olje- og energidepartementet, som har gitt følgende svar:

  «Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir bistand til forebygging av flom- og skredskader. NVE kan bistå kommunene enten med planlegging og gjennomføring av tiltak (post 22), eller ved tilskudd slik at kommunene selv eller en privat grunneier selv kan iverksette tiltak (post 60 og 72).

  NVE skal prioritere sin bistand til kommunene etter samfunnsøkonomiske kriterier, slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for flom- og skredskader. Det er NVE som prioriterer prosjekter basert på et faglig grunnlag, og departementet tar ikke stilling til valg mellom enkeltprosjekter. NVE gjør en årlig vurdering av hvilke tiltak som skal prioriteres innenfor budsjettrammene Stortinget fastsetter. Samtidig må kommunene prioritere midler til distriktsandel og tilrettelegging av tiltak, blant annet gjennom reguleringsarbeid.

  NVE har gjort en foreløpig prioritering av prosjekter og deler av prosjekter som direktoratet ser for seg å starte opp i 2019 over post 22. Det vises til tabell nedenfor. Enkelte av disse prosjektene vil gjennomføres over flere år, og det tas forbehold om at fremdriften kan justeres både ned eller opp da det er flere faktorer som påvirker denne.

  Sikringstiltak planlagt påbegynt i 2019 i NVEs regi (post 22):

  Fylke KommuneStedType tiltak
  TrøndelagStjørdalKrikbekken ved MonaErosjonssikring
  TrøndelagIndre FosenTronstad KorsgataErosjonssikring
  TrøndelagStjørdalStokkbekkenErosjonssikring
  TrøndelagVerdalHelgåa ved ÅkerengetErosjonssikring
  TrøndelagIndre FosenPrestelva StoraunetErosjonssikring
  TrøndelagVerdalBrokskitbekken Skredsikring
  TrøndelagGrongFormoSkredsikring
  Finnmark AltaTverrelvdalen SkoleSkredsikring
  Finnmark AltaSentrum v universitetetSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss EvjuSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss HaugenSkredsikring
  BuskerudKongsberg Hvittingfoss MyrahaugenSkredsikring
  BuskerudNedre EikerMjøndalen sentrumFlomsikring
  HordalandEidfjordLægreidsflata Flomsikring
  Sogn og FjordaneHornindal Vikaelva ved Grodås Flomskred
  Sogn og FjordaneHaramNiklaelvaFlomsikring
  Sogn og FjordaneHareid Gjerdeelva Flomsikring
  Sogn og FjordaneStrynStorelva InnvikFlomsikring
  HordalandVaksdal Kupebekken i DaleSkredsikring
  HedmarkRendalenTysla, ElvålFlomsikring
  OpplandSør-FronFlere Flomsikring
  OpplandØyerHaugsgutuaFlomsikring

  NVE har også en oversikt over identifiserte flom- og skredsikringstiltak for å sikre utsatt bebyggelse. Oversikten er basert på NVEs kartlegging av faresoner, behov som avdekkes gjennom flom- og skredhendelser og søknader fra kommuner. Oversikten viser kun tiltak med kostnadsoverslag over 5 mill. kroner. Oversikten er foreløpig, flere av tiltakene er ikke ferdig prosjekterte eller klare til gjennomføring og NVE har ikke vurdert samfunnsøkonomisk nytte for alle tiltakene. En slik oversikt vil kontinuerlig endres som følge av gjennomføring av tiltak og ny informasjon om fareområder. Totalt inneholder denne oversikten per nå tiltak for til sammen om lag 3,9 mrd. kroner. Oversikten med fordeling på fylker og kommuner finnes på NVEs hjemmeside: https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/oversikt-over-behov-for-flom-og-skredsikringstiltak-sortert-pa-fylker-og-kommuner/

  Dersom bevilgningene over de nevnte budsjettpostene økes, vil NVE kunne iverksette flere prosjekter, men departementet kan ikke forskuttere NVEs prioritering av hvilke konkrete prosjekter innenfor denne oversikten som kan være aktuelle ved en eventuell økning av bevilgningen.

  Søknadene til flom- og skredforebygging og miljøtiltak har søknadsfrist 1. juli hvert år, og tilsagn og avslag sendes ut på begynnelsen av det påfølgende året. Søknadene som kom inn innen fristen i 2018 ble behandlet samlet høsten 2018, og vurdert og prioritert opp mot tilskuddsregelverket som ligger til grunn for søknadsbehandlingen. Tilsagn og avslag ble i hovedsak sendt ut på nyåret i 2019. I alt 14 søknader ble innvilget tilskudd, tilsvarende 76 mill. kroner. 13 søknader fikk avslag, tilsvarende nærmere 14 mill. kroner. NVE prioriterer bistand etter risiko, det vil si faregrad og konsekvens for skader på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse. Søknadene som fikk innvilget tilskudd er saker hvor investering i sikring vil gi stor samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.

  Søknadene som kommer inn til NVE innen 1. juli 2019 blir behandlet i høst, og tilsagn om tilskudd samt avslag vil gå ut i begynnelsen av 2020.

  Søknadene til kartlegging av kritiske punkt behandles fortløpende og separat fra søknader om tilskudd til sikrings- og miljøtiltak. Samlet pott for kartlegging av kritiske punkt i 2018 var 5 mill. kroner, og maksimalt søknadsbeløp pr. kommune er 200 000 kroner. De aller fleste søknadene til NVE blir innvilget.»

 • Svar på spørsmål 285 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019

  kutt/reformer

  Publisert: 04.06.2019 11:17
 • Svar på spørsmål 89 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 15.05.2019
  Vei, innbetaling av bompenger i 2010-2018 Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 41 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av å redusere antall trafikkstasjoner. Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 40 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019
  Statens vegvesen, budsjettmessig virkning av omorganisering Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 317 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Fylkeskommunale hurtigbåter Publisert: 03.06.2019 16:08
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Skiltelesende kameraer Publisert: 03.06.2019 09:39
 • Svar på spørsmål 279 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 22.05.2019
  Norsk økonomi og arbeidsledighet Publisert: 03.06.2019 09:25
 • Svar på spørsmål 164 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 21.05.2019

  Rusomsorgen - brukerstyrte plasser

  Publisert: 03.06.2019 09:03
 • Svar på spørsmål 26 fra Finanskomiteen/Rødts fraksjon av 22.05.2019

  Kap. 21 Statsrådet, post 01

  Publisert: 03.06.2019 08:57
 • Svar på spørsmål 62 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pensjonsopptjening studenter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 61 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Øke stipendandelen Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 53 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Redusert proveny fra bilrelaterte særavgifter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 57 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Salg av klimakvoter Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 45 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Etterforskning voldtekt og vold i nære relasjoner Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 42 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Flytte støtte til HRS fra KD til JD Publisert: 03.06.2019 08:25
 • Svar på spørsmål 39 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved flere kvoteflyktninger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 37 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad - utvidet barnehage for barn i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 35 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Organisering av mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 34 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Belegg i mottak ved økte ankomster Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 33 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Plassering av overføringsflyktninger i mottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 30 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Sosialhjelp - økning i barnetrygd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 24 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Pedagognorm Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 22 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Kostnad ved å øke stønad til beboere i asylmottak Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 19 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Bostøtte - sosialhjelpsutgifter Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 16 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP-overgang til uføretryd Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 14 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Alderspensjon - realinntekt Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 11 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventetid, nedsatt arbeidsevne unge Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 9 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Arbeidsmarkedstiltak - ventid for personer under 30 år Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 7 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - avkorting mot omsorgsstønad Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 5 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  AAP - innstramming i ordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 2 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Avvikle engangsstønad og erstatte med minsteytelse foreldrepenger Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 1 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 22.05.2019
  Foreldrepenger premature barn Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 131 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nysnø Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 115 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Elsertifikatordningen Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 113 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Gjenåpning av passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 112 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Ombygging, passkontor Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 107 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Nasjonal ID Publisert: 03.06.2019 08:24
 • Svar på spørsmål 101 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 22.05.2019
  Bompenger og veibruksavgift pr gjennomsnittlig 10,5 år gammel dieselbil Publisert: 03.06.2019 08:24
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > »